Skip to content

Akredytacja

Jakość i wysoki standard świadczonych usług przez laboratorium potwierdza Certyfikat Akredytacji nr AB 1689 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytowanych badań jest stale poszerzany.

Korzyści wynikające z akredytacji:

  • sprawozdania z badań wydawane przez jednostki akredytowane przez PCA mogą być uznawane przez instytucje nie tylko w Polsce, ale również w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/MRA),
  • akredytacja jest istotnym argumentem – czasami koniecznym – przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym,
  • akredytacja potwierdza wiarygodność wyników,
  • akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką,
  • akredytacja potwierdza wysoką jakość usług oraz kompetencji personelu,
  • akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podejmowane decyzje.

 

Zakres badań objętych akredytacją.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zakresem akredytacji.

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działaności / badane cechy / metoda Dokumenty odniesienia
Kruszywa Skład ziarnowy
Zakres: (0-63) mm
Metoda przesiewania
PN-EN 933-1:2012
Wskaźnik kryształu
Zakres: (0-63) mm
Metoda suwmiarką Schultza
PN-EN 933-4:2008
Wskaźnik piaskowy PN-EN 933-8+A1:2015-07
Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-6:2013-11
Zawartość wody PN-EN 1097-5:2008
Potencjalna reaktywność alkaliczna PN-92/B-06714/46
Mieszanka betonowa Konsystencja
Zakres: (10-210) mm
Metoda opadu stożka
PN-EN 12350-5:2019-07
Konsystencja
Zakres: (340-630) mm
Metoda stolika rozpływowego
PN-EN 12350-5:2011
PN-EN 12350-5:2019-08
Zawartośc powietrza
Zakres: (0,1-10)%
Metoda ciśniomierza

PN-EN 12350-7:2011
z wyłączeniem punktu 4
PN-EN 12350-7:2019-08
z wyłączeniem punktu 5

Gęstość PN-EN 12350-6:2011
PN-EN 12350-6:2019-08
Pobieranie próbek PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 12350-1:2019-07
Beton Wytrzymałość na ściskanie
Zakres siły: (60-3000) kN
PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
PN-EN 12390-3:2019-07
Gęstość PN-EN 12390-7:2011
PN-EN 12390-7:2019-08
Odporność na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07
Odporność na działanie mrozu PN-B-06250:1988 pkt 6.5.1
PN-B-06265:2018-10 zał. N
Przepuszczalność wody PN-B-06250:1988
Nasiąkliwość PN-B-06250:1988
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN 12390-8:2011
PN-EN 12390-8:2019-08
Wytrzymałość na zginanie
Zakres siły (2-95) kN
PN-EN 12390-5:2011
PN-EN 12390-5:2019-08
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Zakres siły: (50-3000) kN
PN-EN 12390-6:2011
Beton w konstrukcji Pobieranie próbek PN-EN 12504-1:2011
PN-EN 12504-1:2019-08
Mieszanki mineralno-asfaltowe Gęstość w wodzie

PN-EN 12697-5:2010
PN-EN 12697-5:2010/AC:2012
PN-EN 12697-5:2019-01

Gęstość objętościowa
Zakres: (2,000-2,750) Mg/m2
Metoda B

PN-EN 12697-6:2012
PN-EN 12697-6:2020-07

Zawartośc lepiszcza rozpuszczalnego
Zakres: (2-10) %

PN-EN 12697-1:2012 p. B.1.2
PN-EN 12697-1:2020-08 p. B.1.7

Uziarnienie
Zakres: (0-45) mm

PN-EN 12697-2:2015-06
PN-EN 12697-2+A1:2019-12
PN-EN 933-1:2012

Wrażliwość na działanie wody
Metoda A
PN-EN 12697-12:2018-08
Odporność na deformacje pod obciążeniem
Metoda B, mały aparat (w powietrzu)
PN-EN 12697-22:2008
PN-EN 12697-22:2020-07
Spływność lepszcza
Metoda zlewki

PN-EN 12697-18:2017-07

Deformacja trwała na próbkach sześciennych

PN-EN 12697-20:2012
PN-EN 12697-20:2020-07
Asfalty i lepszcza asfaltowe Tempertaura mięknienia
Metoda pierścienia i kuli
PN-EN 1427:2015-08
Penetracja igłą PN-EN 1426:2015-08