Skip to content

Kodeks Etyki

Nasze motto brzmi: działać w sposób moralny, etyczny i zgodny z prawem.

Kodeks Etyki PORR tworzy podstawę wszelkich aktywności i decyzji podejmowanych w ramach przedsiębiorstwa. Stanowi podstawę dla moralnego, etycznego i prawnie nienagannego zachowania wszystkich pracowników.  Jego celem jest także przeciwdziałanie błędnemu postępowaniu, ma także wspierać zawarte w nim wartości i pryncypia. PORRowski wzorzec przedsiębiorstwa i pracownika jest w nim zapisany równie jednoznacznie, co dotrzymywanie praw pracowniczych.   
 
Kodeks Etyki

Przestrzeganie przepisów prawa.

Przy wszystkich działaniach i decyzjach ściśle przestrzegane są i dochowywane obowiązujące ustawy, przepisy, wytyczne, standardy i zwyczaje krajów, w których PORR prowadzi działalność.

Uczciwa konkurencja.

Dochowanie zasad transparentnego i uczciwego zachowania na rynku ma dla PORR priorytetowe znaczenie. Nie do pogodzenia z filozofią i kulturą,  ale i z identyfikacją przedsiębiorstwa PORR, jest ograniczanie bądź naruszanie zasad ochrony wolnej konkurencji.

Przekupstwo i korupcja.

PORR zwalcza każdą formę korupcji, przekupstwa czy przyjmowania prezentów. Wszyscy pracownicy mają surowy zakaz bezpośredniego lub pośredniego oferowania lub przyjmowania korzyści, jeżeli miałoby to w sposób niedopuszczalny wpłynąć na przebieg transakcji biznesowych, czy chociażby wywoływać takie wrażenie.

Szacunek dla praw podstawowych.

PORR nie toleruje jakiekolwiek formy dyskryminacji i wspiera równość szans oraz równe traktowanie niezależnie od koloru skóry, narodowości, pochodzenia społecznego, ewentualnej niepełnosprawności, orientacji seksualnej, przekonań politycznych lub religijnych oraz płci lub wieku. Osobista godność, sfera prywatna i prawa osobiste każdej osoby są respektowane i nienaruszalne. Poniżanie pracowników, czy to poprzez przemoc fizyczną, molestowanie seksualne czy podobne, nie będą tolerowane.

Kształcenie i dokształcanie.

Istotny nacisk PORR kładzie na kształcenie i dokształcanie swoich pracowników po to, żeby dzięki wspólnemu zrozumieniu i odpowiedniemu postępowaniu zakotwiczyć ukierunkowanie na Klienta, świadomość dotyczącą środowiska i bezpieczeństwa oraz świadomość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

Zaangażowanie wspólnotowe i społeczne.

PORR wspiera wybrane organizacje i instytucje o celach humanitarnych, społecznych, służących dobru powszechnemu czy kulturalnych.

Działanie ukierunkowane na Klienta.

Działania PORR są ukierunkowane na Klienta. Pod szerokim pojęciem „jakości” PORR rozumie jakość wykonania (projektu, produktu czy usługi), terminowość, elastyczność oraz spełnienie celu technicznego i ekonomicznego. Swoimi aktywnościami PORR chce wytworzyć wysoką miarę korzyści i satysfakcji u swoich klientów.

Zarządzanie ryzykiem.

PORR pobudza wyczulenie na strategiczne i operacyjne ryzyka poprzez jednorodne i transparentne zarządzanie ryzykiem, dzięki czemu przyczynia się do ich wczesnego rozpoznawania. Znajomość i opanowanie wszystkich ryzyk (ryzyk związanych z prowadzeniem robót, gospodarczo-finansowych oraz związanych ze środowiskiem i bezpieczeństwem) są podstawowym celem świadomego zarządzania ryzykiem.

Bezpieczeństwo i zdrowie.

PORR dba o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. To wymaga ścisłego przestrzegania przepisów i praktyki związanych z bezpieczeństwem. Systematyczne obserwowanie i odpowiedzialne obchodzenie się z sytuacjami niebezpiecznymi – lub ledwo unikniętymi wypadkami na budowach – wyostrzają świadomość pracowników i wzmacniają prewencyjny skutek środków podjętych dla unikania wypadków.

Ochrona środowiska.

PORR uwzględnia w swoich decyzjach biznesowych oraz związanych z zagospodarowywaniem swoich zasobów i infrastruktury wszystkie aspekty dotyczące aktualnych spraw środowiskowych i społecznych. PORR dąży do minimalizacji obciążeń dla środowiska i stałej poprawy środków związanych z ochroną środowiska.

Partnerzy biznesowi.

PORR zwraca uwagę także przy wyborze swoich partnerów biznesowych, dostawców itp. na uwzględnianie pryncypiów przedstawionych w Kodeksie Etyki, aby w całości Koncernu zagwarantować jego dokładne przestrzeganie.