Skip to content

Kodeks Etyki

Cel i zakres

Niniejszy Kodeks Etyczny służy podsumowaniu wspólnych zasad Grupy PORR. Jest on fundamentem wszystkich transakcji biznesowych, podejmowanych decyzji oraz moralnych, etycznych i prawnych zasad prawidłowego zachowania wszystkich pracowników w grupie. Ma on na celu zapobieżenie prawdziwym błędom w działaniu i ocenie oraz promowaniu wartości i zasad wyjaśnionych poniżej: Oczekiwane jest, że wszyscy pracownicy PORR będą przestrzegać tych wartości i zasad, niezależnie od rodzaju ich relacji, zajmowanej w grupie pozycji oraz lokalizacji geograficznej wykonywanych prac. Celem jest dalszy rozwój i optymalizacja tego systemu, ponieważ gwarantuje on ciągły postęp w jakości, ochronie środowiska i bezpieczeństwie we wszystkich obszarach oraz działaniach zawartych w ramach wytycznych firmowych, wyrażonych w tym kodeksie.

1. Zgodność z regulacjami prawnymi.

Wszelkie odpowiednie prawa, regulacje, zarządzenia, standardy i zwyczaje kraju w którym działa PORR są respektowane i rygorystycznie przestrzegane we wszystkich transakcjach biznesowych oraz podejmowanych decyzjach.

2. Uczciwa konkurencja.

PORR nadaje najwyższy priorytet transparentności i uczciwemu postępowaniu na rynku. Ograniczanie wolnej konkurencji i naruszenia w postaci nieuczciwej konkurencji, a także nieprzestrzeganie praw antymonopolowych są niezgodne z filozofią, kulturą oraz wizerunkiem kreowanym przez firmę PORR.

3. Łapownictwo i korupcja

PORR zwalcza wszelkie formy korupcji, przekupstwa oraz przyjmowania niestosownych podarunków. Surowo zabrania się pracownikom Spółki bezpośredniego lub pośredniego oferowania lub przyjmowania korzyści powodujących lub mogących powodować powstanie wrażenia nielegalnego wpływu na działania biznesowe.

4. Przestrzeganie praw podstawowych.

PORR nie toleruje żadnej formy dyskryminacji. PORR promuje równe szanse i jednakowe traktowanie niezależnie od koloru skóry, narodowości, pochodzenia społecznego, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wyznawanej religii, poglądów politycznych, płci oraz wieku. Godność osobista, prywatność oraz prawa jednostki będą zawsze przestrzegane. Poniżające traktowanie pracowników rozumiane jako działania psychologiczne wywołujące nadmierny stres, molestowanie seksualne lub inne tego typu zachowania nie będą tolerowane.

5. Szkolenia i rozwój pracowników.

PORR skupia swoje działania na szkoleniu i rozwoju pracowników. Celem jest zapewnienie, poprzez wspólne zrozumienie oraz odpowiednie postępowanie, silnej podstawy ukierunkowanej na potrzeby klienta, świadomości środowiskowej, troski o bezpieczeństwo, a także społecznej odpowiedzialności Spółki.

6. Zobowiązanie społeczne i socjalne

PORR wspiera wybraną grupę organizacji i instytucji o celach humanitarnych, społecznych, dobroczynnych, edukacyjnych lub kulturalnych.

7. Orientacja na potrzeby klienta

Postępowanie PORR jest zorientowane na potrzeby klienta. PORR rozumie konotację jakości jako odniesienie do jakości wykonania - projektów, produktów i usług - poprzez przestrzeganie harmonogramów, elastyczność oraz osiąganie celów technicznych i ekonomicznych. PORR dąży do zapewnienia klientom najwyższego poziomu satysfakcji oraz korzyści.

8. Zarządzanie ryzykiem.

PORR podnosi świadomość strategicznego i operacyjnego ryzyka poprzez ujednolicone oraz transparentne zarządzanie ryzykiem, pomagające w jego wczesnym rozpoznaniu. Głównym celem świadomego zarządzania ryzykiem jest wiedza oraz kontrola każdego zdefiniowanego ryzyka (ryzyko dotyczące działania, sfery finansowej, środowiska i bezpieczeństwa).

9. Bezpieczeństwo i zdrowie.

PORR zapewnia bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Dlatego wymaga ścisłego przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk. Systematyczna nauka oraz odpowiedzialne postepowanie w sytuacjach niebezpiecznych lub w przypadku zdarzeń potencjalnie wypadkowych na budowach, podnosi świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy i wzmacnia efekt profilaktyki środków zapobiegania wypadkom.

10. Ochrona środowiska.

PORR rozważa aspekty środowiska naturalnego oraz problemów społecznych podczas wszystkich decyzji biznesowych, także zarządzając zasobami oraz infrastrukturą techniczną. PORR dąży do minimalizacji szkód w środowisku oraz ciągle doskonali zasady jego ochrony.

11. Partner biznesowy.

Podczas wyboru partnera biznesowego, dostawcy, itp., PORR zwraca uwagę na zgodność działań tych podmiotów z zasadami opisanymi w niniejszym Kodeksie Etycznym, aby zapewnić pełną zgodność z całością działań Grupy.

12. Bezpieczeństwo danych w PORR.

Poufne i odpowiedzialne podejście do danych osobowych jest podstawowym elementem kultury korporacyjnej PORR. Przede wszystkim oznacza to, że każde wykorzystanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych - w szczególności z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) i wszelkimi odpowiednimi przepisami krajowymi.

13. Compliance w Grupie PORR.

W oparciu o zasady etyki korporacyjnej (Kodeks Etyczny PORR) oraz korporacyjne wartości, zadaniem organizacji Compliance jest wdrożenie wewnętrznych wytycznych (np. przeciwdziałanie korupcji), zapewniające zachowania które potwierdzają spełnienie wymagań prawnych, a także Austriackiego Kodeks Ładu Korporacyjnego. Zadanie te realizowane są poprzez Systemu Zarządzania Compliance (PORR CMS). Współpraca pomiędzy działem audytu wewnętrznego, działem personalnym, działami prawnymi oraz kierownictwem Grupy jest znaczącym czynnikiem gwarantującym efektywność organizacji Compliance. Co więcej, PORR AG, jako Spółka notowana na giełdzie przestrzega wszystkich przepisów ustawy o giełdach papierów wartościowych, dekretu zgodności dla emitentów (CDI 2016) oraz rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR), obowiązujące w Unii Europejskiej od 3 lipca 2016. To odzwierciedla znaczącą część funkcji i organizacji Compliance.

PORR posiada:

  • System Zarządzania Compliance (podręcznik);
  • Dekret zgodności dla emitentów, określony przez CDI 2007;
  • Wytyczne zapobiegania korupcji;
  • Pozostałe wytyczne odnoszące się do tematów takich jak: prawo antymonopolowe, sprawdzania umów i partnerów biznesowych, zapobiegania nielegalnemu zatrudnianiu obcokrajowców oraz dumpingowi społecznemu, a także zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • Szereg innych wytycznych oraz instrukcji roboczych dotyczących zakupów, gościnności, darowizn, księgowości, itp.;
  • Nowy system sygnalistów (whistleblower), zgodnie z artykułem 32 MAR;
  • Wieloletnie plany szkoleniowe dla pracowników Grupy.


Maj 2018 Strona 3 z 3 Wszystkie wytyczne Compliance są udokumentowane w Zintegrowanym Systemie Zarządzania i dostępne w języku niemieckim, angielskim, polskim, czeskim, węgierskim i rumuńskim.

System Zarządzania Compliance (CMS) jest stale monitorowany poprzez prowadzone analizy ryzyka, oceny i audyty wewnętrzne. Wszelkie odstępstwa są sankcjonowane i często służą jako punkty wyjścia do ulepszenia samego systemu.

W 2016/17 PORR wprowadził zmiany w Systemie Zarządzania Compliance, aby spełnić wymagania standardów krajowych oraz międzynarodowych, czyli ISO 19600 Systemy Zarządzania Zgodnością (międzynarodowy standard), ISO 37001 Systemy Zarządzania Antykorupcyjnego (nowy międzynarodowy standard) i ONR 192050 Systemy Zarządzania Compliance (standard austriacki).

 

Kodeks Etyki (EN, PDF)