Skip to content

Kodeks Postępowania


Obowiązujący dotychczas Kodeks Etyki został poddany przeglądowi i jest obecnie dostępny jako Kodeks Postępowania. Niniejszy dokument, wraz z Zasadami PORR, służy jako zbiór wytycznych dotyczących postępowania zgodnego z prawem oraz normami etycznymi i stanowi podstawę wszystkich działań, a także decyzji podejmowanych w ramach PORR.

Kodeks Postępowania PORR obowiązuje wszystkich pracowników PORR we wszystkich rynkach oraz oddziałach, jak również we wszystkich spółkach zależnych PORR. Ponadto, jest on powoływany do działania we wszystkich operacjach biznesowych związanych z pracą oraz wszystkich kontaktach ze współpracownikami, klientami, dostawcami i innymi interesariuszami. Dostrzeganie wymagań oraz przestrzeganie niniejszego Kodeksu Postępowania jest dla PORR najwyższym priorytetem.

Kodeks Postępowania PORR podzielony jest na rozdziały: Gospodarka, Kwestie Socjalne i Środowisko. Dokument porusza w różnych podrozdziałach najważniejsze tematy mające wpływ na codzienną pracę.

Gospodarka

 • Interesariusze
 • Zgodność
 • Łapownictwo i korupcja
 • Uczciwa konkurencja


Społeczne

 • Prawa człowieka i warunki pracy
 • Bezpieczeństwo i zdrowie
 • Kształcenie I doskonalenie zawodowe
 • Różnorodność i równość szans
 • Ochrona i poufność danych
 • Postepowanie z własnością firmy
 • Zaangażowanie społeczne


Środowisko

 • Ochrona środowiska naturalnego

 

Kodeks Postępowania (PDF)