Skip to content
Informacja Prasowa

Niekorzystny wpływ COVID na wyniki PORR

  • Wartość skorygowanego stanu zamówień1 wzrosła do 6,8 mld euro
  • Produkcja na poziomie 3,8 mld euro
  • Ujemny wskaźnik EBT za III kwartał o wartości -62,4 mln euro
  • Optymistyczna prognoza na 2021 r.

 

Wiedeń, 26.11.2020 r. – Drugi pod względem wielkości koncern budowlany Austrii, PORR, zatrudniający około 20.000 pracowników, osiągnął w III kwartale 2020 roku, w 9 krajach swojej działalności, wartość produkcji w wysokości 3,8 mld euro. Pandemia COVID wywiera rozległy wpływ na działalność PORR. Przyczyniła się do ponownej oceny projektów w koncernie oraz do ujemnego wyniku przed opodatkowaniem za pierwsze dziewięć miesięcy w wysokości 62,4 mln euro. Skorygowany stan zamówień1 wyniósł 6,8 mld euro i utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Spodziewany roczny wynik za rok 2020 będzie się mieścił w przedziale od -45 do -55 mln euro.

Karl-Heinz Strauss, CEO PORR: „Spadek produkcji spowodowany bezpośrednimi i pośrednimi skutkami COVID-19, takimi jak zakłócenia pracy i przerwy wynikające z ograniczeń w podróżowaniu, lokalne lock downy, ograniczenia po stronie podwykonawców, niemożliwe do odliczenia koszty dodatkowe, zwiększone środki w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy oraz przesunięcia terminów realizacji projektów, doprowadziły do wyraźnego obniżenia planowanego wyniku rocznego. Z drugiej strony poddano wszystkie projekty ponownej i kompleksowej ocenie. Wprowadzono korekty zwłaszcza w obszarze budownictwa inżynieryjnego w Niemczech, budownictwa tunelowego oraz na pojedynczych projektach w większości krajów”.

Wynik i stan zamówień

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku PORR wygenerował produkcję o wartości 3,8 mld euro, co stanowi regres o 7,4%. Austria i Niemcy pozostają najważniejszymi rynkami macierzystymi PORR posiadającymi około 70% udział w łącznej produkcji. Przychody ze sprzedaży wynoszą 3,4 mld euro i wykazały mniejszy regres – o 4,4% - spowodowany niewspółmiernie dużym spadkiem produkcji w konsorcjach i projektach, które są realizowane w ramach przedsięwzięć typu joint venture i nie zostały ujęte w sprzedaży. Wynik przed opodatkowaniem w wysokości -62,4 mln euro odzwierciedla skutki wywołane przez COVID oraz ponowną ocenę projektów.

Skorygowany stan zamówień1 za wrzesień 2020 r. w wysokości 6,8 mld euro utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie i nie traci na wartości. Wartość nowych kontraktów wyniosła 4,0 mld euro, o 6,9% mniej niż uprzednio. W danym okresie sprawozdawczym PORR zdobył największy kontrakt w Niemczech. W miejscowości Erlangen powstanie dla firmy Siemens Healthineers nowoczesny budynek do produkcji elementów technologii medycznych. Ponadto, tunele wokół projektu Stuttgart 21 oraz tunel Koralm będą wyposażane w nawierzchnię bezpodsypkową według technologii opatentowanej przez PORR: PORR-Slab-Track-System.

Struktura bilansu za rok 2020 lepsza niż za rok 2019

Na dzień 30. września 2020 r. suma bilansowa PORR wynosiła 3,7 mld euro, co oznacza 1,5% wzrost w stosunku do wartości z końca ubiegłego roku. Kapitał własny urósł do wartości 650 mln euro, przez co wskaźnik kapitału własnego podskoczył do wartości 17,5% (31. grudnia 2019 r.: 16,4%).

W bieżącym roku udało się znacznie zmniejszyć zadłużenie netto do wysokości 434 mln euro. Na dzień 30. września 2020 r. wartość środków pieniężnych wynosiła 417 mln euro, a zatem wyraźnie przekroczyła poziom z ubiegłego roku (30. września 2019 r.: 187 mln euro).

Optymistyczna prognoza na 2021r.

W 2020 r. Zarząd spodziewa się produkcji o wartości powyżej 5 mld euro oraz ujemnego wyniku mieszczącego się w przedziale od -45 do -55 mln euro. Na koniec roku 2020 zadłużenie netto będzie się zmniejszało w porównaniu ze stanem z ubiegłego roku. Pod koniec roku 2020 wskaźnik kapitału własnego utrzyma się na poziomie z połowy roku, a zatem wyraźnie powyżej stanu z roku 2019. Pokaźne zasoby środków pieniężnych zapewniają PORR stabilność. Dzięki mocnemu zakotwiczeniu swojej działalności w regionach, pionierskiej postawie w zakresie nowych technologii oraz działalności jako generalny wykonawca robót budowlanych i projektowych PORR ma bardzo korzystną pozycję na swoich rynkach.

Według prognozy Zarządu, w 2021 roku wartość produkcji wyniesie od 5,3 do 5,5 mld euro, a dodatni wskaźnik EBT od +1,3 do +1,5%. Te przewidywania opierają się na założeniu, że negatywne konsekwencje pandemii się skończą. W ten sposób, PORR osiągnie cele roku 2020, które ogłosił wiosną bieżącego roku, rok później.

Program PORR 2025

„Program PORR 2025 jest największym programem transformacyjnym w historii PORR”, powiedział Karl-Heinz Strauss, CEO PORR.

PORR 2025 koncentruje się na mocnych stronach PORR, jak również na optymalizacji efektywności organizacji. Struktury zarządzania zostaną zoptymalizowane, model działalności zostanie doprecyzowany, a portfolio selektywnie dostosowane. Reorganizacja obszarów administracyjnych doprowadzi do trwałych i skutecznych oszczędności kosztowych w wysokości od 40 do 50 mln euro (liczonych od 2022 r.).

1 Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie za III kwartał, stan zamówień wynosi 7.324 mln euro. Na dzień 30.09.2020 r. skorygowany stan zamówień wyniósł 6.815 mln euro (30.09.2019 r.: 6.640 mln euro), nie uwzględniając wartości kontraktów z projektów Tunel H51 Pfons-Brenner oraz A1 Most nad Renem w Leverkusen.

Wszystkie fakty i liczby w pigułce

Istotne wskaźniki (mln EUR)1–9/2020% ∆1–9/2019
Produkcja23.778-7,4 %4.080
Stan zamówień37.324-0,5 %7.358
Nowe zlecenia4.037-6,9 %4.338
Obroty3.365,9-4,4 %3.519,8
EBITDA74,3-49,1 %146,0
EBT-62,4<-100,0 %14,4
Wynik okresowy-46,8<-100,0 %9,8
Stan personelu20.0682,2 %19.644

Wskaźniki bilansowe i finansowe (mln EUR)

30.9.2020

% ∆

31.12.2019
Suma bilansowa3.7211,5 %3.665
Kapitał własny6508,5 %599
Wskaźnik kapitału własnego17,5 %1,1 PP16,4 %
Zadłużenie netto43425,6 %346

Wartość produkcji odzwierciedla produkcję wszystkich spółek oraz konsorcjów (metodą pełnej konsolidacji, metodą praw własności, metodą proporcjonalną lub jednostek podporządkowanych) zgodnie z wysokością udziałów PORR AG.
3 Na dzień 30.09.2020 r. stan zamówień skorygowany o wartość zleceń z projektów Tunel H51 Pfons-Brenner oraz A1 Most nad Renem w Leverkusen wynosił 6.815 mln euro (30.09.2019 r.: 6.640 mln euro).

Wskaźniki zaokrąglono do pełnej sumy. Zmiany w wartościach bezwzględnych zostały wyliczone na podstawie zaokrąglonych wartości, zmiany w wartościach względnych (w procentach) zostały wyliczone na podstawie dokładnych wartości.

Informację prasową można pobrać w PORR Newsroom. Sprawozdanie kwartalne za III kwartał 2020 roku można pobrać tutaj.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626-1001
comms@porr-group.com

Andreas Sauer
CFO
PORR AG
T +43 50 626-1007
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Rzecznik Koncernu
Kierownik Działu Group Communications, Investor Relations and Sustainability 
PORR AG
T +43 50 626-1763
ir@porr-group.com

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson