Skip to content
Informacja Prasowa

W 2018 roku PORR osiągnął optymalną wartość produkcji, portfela zamówień i wyniku

PORR Vorstand April 2019
(fLTR): Hans Wenkenbach (COO), Thomas Stiegler (COO), Karl-Heinz Strauss (CEO), Andreas Sauer (CFO) © PORR AG/APA-Fotoservice/Rastegar
 • Nowe rekordowe wyniki w produkcji i portfelu zamówień 
 • Utrzymuje się dywidenda w wysokości 1,10 euro za akcję
 • Wynik 88,1 mln euro stanowi drugi pod względem wysokości najlepszy wynik w historii działalności firmy
 • Pozytywne prognozy na rok 2019
  • Nie malejący popyt w sektorze budowlanym i pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych
  • Produkcja przewyższyła wartość z ubiegłego roku
    

Wiedeń, 29.04.2019r. – Rok 2018 wyraźnie pokazał, że klienci i zamawiający widzą PORR jako firmę pierwszego wyboru. Portfel zamówień o rekordowej wartości przekraczającej 7 mld euro jest dobrym wyposażeniem na przyszłość. Po raz trzeci z rzędu PORR udało się również uzyskać dwucyfrowy (%) wzrost w produkcji. Produkcja o wartości ok.5,6 mld euro stanowi wzrost o ok. 18,0 %. Grupa ma ugruntowaną i wiodącą pozycję na wszystkich pięciu europejskich rynkach krajowych, na których świadczy ok. 88% wszystkich swoich usług produkcyjnych.

„Konsekwentni od początku do końca. Skupieni na tym, co najważniejsze, w sposób inteligentny rośniemy w siłę i rozbudowujemy nasze mocne strony. W roku, który pod względem gospodarczym stawiał wiele wyzwań, udało nam się umocnić naszą pozycję i osiągnąć solidny wynik“, powiedział Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „Budowanie mamy we krwi i jako wykonawca świadczący komplet usług patrzymy z optymizmem na rok 2019”.

Szczytowe wartości w portfelu zamówień i produkcji

W 2018 r. PORR ponownie dał dowód swojej wiodącej pozycji. Stan zamówień sięgnął 7,1 mld euro, dzięki czemu ustanowiono nowy rekord przewyższający wartość z ubiegłego roku o 11,5 %. W ostatnich ośmiu latach potroiła się ilość zamówień w portfelu – dowodzi to posiadanych przez PORR kompetencji w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Dokonując selektywnego doboru, uzyskano stabilny poziom nowych zleceń o wartości 6,326 mld euro (w roku ubiegłym: 6,301 mld euro). Oprócz licznych projektów kubaturowych przyjęto nowe projekty z zakresu infrastruktury oraz projekty o dużej skali. Liczne zlecenia na dużą skalę tworzą stabilny fundament na przyszłość – mowa tu między innymi o kompleksowym projekcie budowy tunelu pod przełęczą Brenner w Austrii, drodze ekspresowej S3 w Polsce oraz kompleksie akceleratorów FAIR w Niemczech. 

Produkcja, obejmująca wyniki ze wszystkich rynków krajowych, odnotowała skok do rekordowego poziomu 5,593 mld euro, wykazując 18-procentowy wzrost przewyższający średnią europejskiej branży budowlanej. W szczególności budownictwo przemysłowe i inżynieryjne oraz międzynarodowe projekty infrastrukturalne wyraźne zwiększyły efektywność. 68,6%, czyli większość swoich dochodów, PORR uzyskał ponownie w Austrii i w Niemczech. Polska wykazała najintensywniejszy wzrost i jej udział stanowi 11,6% ogólnokoncernowej produkcji.

Drugi pod względem wielkości wynik i atrakcyjna dywidenda

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 88,1 mln euro i przewyższył o 3,3 % stan z ubiegłego roku (85,3 mln euro). Jednocześnie PORR poświęcił jeszcze większą uwagę doskonałości operacyjnej i osiągnął stabilny rozwój wyników. Pomimo niesprzyjających warunków, takich jak braki związane z sytuacją na rynku, które pojawiają się na całej długości łańcucha wartości, istniejącej presji kosztowej w zakresie materiałów budowlanych oraz niewystarczającej ilości zasobów u dostawców. W Polsce sytuacja otoczenia rynkowego się zaostrzyła i wywarła negatywny wpływ na zyski. W Niemczech dokonano wyraźnych postępów, po ubiegłorocznych stratach wskaźnik EBT stał się dodatni. Nastąpił przewidziany moment zwrotny, tzw. turnaround. 

Zysk netto z roku 2018 wyniósł 66,2 mln euro. Zysk na jedną akcję przyjął wartość 2,17 euro, co oznacza wzrost o 3,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

PORR kontynuuje swoją niezawodną politykę dywidendową. Za rok obrotowy 2018 Zarząd Walnego Zgromadzenia zaproponuje niezmienioną w stosunku do ubiegłego roku dywidendę w wysokości 1,10 euro. Dzięki ok. 6% zyskowi, który bazuje na kursie zamknięcia roku 2018, PORR jest czołową spółką dywidendową.

Solidny bilans i lepszy profil przepływów pieniężnych

Suma bilansowa PORR na dzień 31. grudnia 2018 r. wynosiła 3,115 mld. euro, o 8,0% powyżej stanu z roku ubiegłego z racji zwiększenia obrotów i akwizycji. Pomimo dwucyfrowego wskaźnika wzrostu, PORR udało się zachować stabilny stan zadłużenia netto. Na koniec roku był na poziomie 150 mln euro i w zestawieniu z rokiem ubiegłym zwiększył się tylko nieznacznie, o 1,9 %. Do dnia 31. grudnia 2018 r. kapitał własny wzrósł do 618 mln euro, a wskaźnik kapitału własnego wynosił 19,9 % (w ubiegłym roku: 20,7 %). 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyraźnie podskoczyły w porównaniu z rokiem ubiegłym – w wyniku zoptymalizowanego zarządzania kapitałem obrotowym (working capital management) – do 186 mln euro. Zobowiązania finansowe spłacono, przez co znacznie zmniejszyły się przepływy pieniężne z działalności finansowej do - 155 mln euro. Na dzień sprawozdawczy środki pieniężne wynosiły 320 mln euro.

Kształtowanie za pomocą technologii

PORR kładzie szczególny nacisk na sieciowe i innowacyjne rozwiązania w projektowaniu i budowie. Nowe technologie jak Building Information Modeling (BIM) oraz Lean Construction stwarzają nowe możliwości współpracy dla wszystkich uczestników projektu w całym procesie projektowania i budowy. „W ten sposób realizujemy projekty, które inni uznali za niemożliwe do wykonania“, mówi Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „Na koniec przyniesie to korzyści dla klienta - kompleksowe rozwiązanie od jednego dostawcy, realizowane w krótszym czasie, w świetnej jakości i z kontrolą budżetową“. 

Jednocześnie PORR stawia na nowoczesną kulturę korporacyjną z własnymi zasadami. Nowoczesny kampus szkoleniowy PORR, który rozpoczął działalność w 2018 r., ma wspierać młode pokolenie PORR-ian. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu 2019 r.

Prognozy na 2019 rok

W odniesieniu do rynków budowlanych w Europie, na których PORR się koncentruje i prowadzi większość swojej działalności, eksperci spodziewają się stabilnego rozwoju. Wysoki poziom zamówień zapewnia PORR silną pozycję w przyszłych dążeniach. Braki wśród wykwalifikowanego personelu oraz w dostawach usług podwykonawczych, rosnące ceny budowlane i koszty płac są wyzwaniem otoczenia rynkowego. Popyt na usługi PORR na rynkach krajowych jednak nie maleje.

Stabilny rozwój działalności w okresie sprawozdawczym potwierdza, że dokonano właściwego wyboru strategii. Również w 2019 r. PORR położy widoczny nacisk na doskonałość operacyjną. Na podstawie przyjętych danych z rynków krajowych oraz wysokiego stanu zamówień, Zarząd wyraża optymistyczną opinię, że również w 2019 r. możliwe jest, na drodze inteligentnego wzrostu, umiarkowane zwiększenie produkcji powyżej wartości 5,593 mld euro. Faktyczny przebieg działalności w roku 2019 może jednak odbiegać od oczekiwań, gdyż zależy od zewnętrznych czynników politycznych i gospodarczych oraz sezonowości branży budowlanej.

Wszystkie dane w jednym miejscu

Istotne wskaźniki1 (mln EUR)2018% ∆2017
Wydajność produkcyjna5.59318,0%4.738
Stan zamówień7.10011,5%6.367
Nowe zlecenia6.3260,4%6.301
Obrót4.95915,5%4.293
EBITDA219,59,4%200,7
EBT88,13,3%85,3
Zysk netto66,23,9%63,7
Pracownicy19.0147,3%17.719
 
Dane bilansowe i wskaźniki finansowe1 (mln EUR)

31.12.2018

% ∆

31.12.2017
Suma bilansowa3.1158,0%2.885
Kapitał własny6183,6%597
Wskaźnik kapitału własnego19,9%-0,8 PP20,7%
Zadłużenie netto/Środki pieniężne netto1501,9%147

Wskaźniki akcyjne1 (EUR)

2018

% ∆

2017
Zysk na jedną akcję (EPS)2,173,9%2,09
Dywidenda na jedną akcję (DPS)1,102-1,10

1 Wskaźniki zaokrąglono do pełnej sumy. Bezwzględne wartości zostały obliczone na podstawie wartości zaokrąglonych, względne wartości (w procentach) zostały obliczone na podstawie dokładnych wartości.
2 Propozycja dla Walnego Zgromadzenia.

Zdjęcie w wysokiej rozdzielczości z tegorocznej bilansowej konferencji prasowej można pobrać tutaj od godz. 11:00. Sprawozdanie z działalności za rok 2018 jest do pobrania tutaj. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626-1001
M +43 664 626 1001
comms@porr-group.com

Kontakt dla prasy:

Cornelia Harlacher
Head of Media Relations & Digital Communications
PORR AG
M +43 664 626 5698
comms@porr-group.com 

Dominik Heiden
Media Relations Specialist
PORR AG
M +43 664 626 5867
comms@porr-group.com 

Kontakt do Działu Relacji Inwestorskich:

Milena Ioveva
Head of Investor Relations & Strategy
PORR AG
T +43 50 626-1763
milena.ioveva@porr.at 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson