Skip to content
Informacja Prasowa

PORR AG: Konsolidacja dzięki rekordowemu portfelowi zamówień

PORR Tower
  • Rekordowy stan zamówień w wys. 7,6 mld EUR
  • EBT w wys. 8,2 mln EUR przewyższa wartość z ubiegłego roku
  • Pełny portfel zamówień umożliwia konsolidację
  • Uruchomienie programu transformacyjnego PORR 2025
  • Perspektywy 2019: produkcja wykazuje umiarkowany wzrost w stosunku do ubiegłego roku

 

Wiedeń, 29.08.2019 r. – Osiągnięty w pierwszym półroczu 2019 r. przez PORR rekordowy stan zamówień w wysokości 7,6 mld EUR zapewnia pełne wykorzystanie mocy przerobowych w przyszłości. Dążenie do konsolidacji wywołuje umiarkowany wzrost produkcji o 1,6% do wartości 2,497 mld EUR. Ponadto, wynik przed opodatkowaniem (EBT) osiągnął w pierwszym półroczu wartość 8,2 mln EUR. Uruchomiony program transformacyjny PORR 2025 ma stworzyć warunki ramowe dla korzystnego wzrostu i doskonałości operacyjnej.

„W tej chwili na sektor budowlany wpływa wyjątkowa z historycznego punktu widzenia sytuacja. Pomimo istniejącego w PORR zabezpieczenia w postaci rekordowego portfela zamówień oraz nieustannie wysokiego popytu dla naszych usług budowlanych, stawiamy czoło trudnemu otoczeniu rynkowemu. Niemniej, w naszych rynkach tkwi długotrwały potencjał”, powiedział Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „Uruchomiliśmy program transformacyjny PORR 2025, aby jak najlepiej wykorzystać tę szansę.”

Wydajność, wynik i stan zamówień

Po okresie silnego wzrostu w minionych latach, w 2019 r. PORR świadomie stawia na konsolidację. W pierwszym półroczu 2019 r. wydajność produkcyjna wyniosła 2,497 mld EUR , co oznacza umiarkowany wzrost o 1,6%. Ponownie przyczyniły się do wzrostu produkcji kraje z BU 1 – Austria, Szwajcaria oraz z BU 2 – Niemcy, podczas gdy w zestawieniu z ubiegłym rokiem, na kraje z BU 3 – International miało wpływ zakończenie kilku dużych projektów. Austria i Niemcy, działając z pełnym wykorzystaniem mocy przerobowych we wszystkich segmentach, po raz kolejny odpowiadały za większość, mianowicie 70% produkcji. Wyraźny wzrost odnotowano zwłaszcza w budownictwie inżynieryjnym w Niemczech i Czechach, na Słowacji i w Szwajcarii. Wydajność produkcyjna PORR jest w 90% generowana na stabilnych, pewnych i wzrostowych rynkach wewnętrznych. W tym samym okresie doszło do spadku przychodów o 1,9% do wartości 2,182 mld EUR. Do wzrostu produkcji przyczynił się wyższy niż w ubiegłym roku udział konsorcjów.

Wynik przed opodatkowaniem (EBT) poprawił się o 1,6 mln EUR lub 24,4% osiągając wartość 8,2 mln EUR. Wynik za dany okres wyniósł 6,0 mln EUR, zysk na akcję w wysokości EUR 0,13 pozostał na poziomie z ubiegłego roku. Z przyczyn sezonowych pierwsze półrocze osiągnęło tradycyjnie słabsze wyniki niż drugie, co nie pozwala wyciągnąć zbyt wielu wniosków na temat całego roku.

W dniu 30 czerwca 2019 r. PORR zarejestrował rekordowy stan zamówień. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano 16,4%-owy wzrost o wartości 7,6 mld EUR, co umożliwia pełne wykorzystanie koncernowych mocy przerobowych i stwarza stabilny fundament dla PORR. Daje to sposobność do selektywnej akwizycji projektów, co z kolei powoduje utrzymujący się lepszy stan marż. Wartość nowych zleceń podskoczyła o 14,4% do 2,997 mld EUR. Rekordowy portfel zamówień zawiera projekty z Austrii, jak m.in. budowa mieszkań przy ulicy Geiselbergstraße w Wiedniu lub Q6 Nord w Graz-Reininghaus. W Rumunii, która rozwinęła się i zyskała status nowego rynku wewnętrznego, włączono do portfela kontrakt na zaprojektowanie i budowę autostrady z Sibiu do Piteşti. W Polsce PORR zdobył projekt biurowy SKYSAWA. W Norwegii pozyskano zlecenie na budowę 836-metrowego mostu Minnevika.

PORR 2025

Popyt na usługi budowlane trwa nieustannie. Na przeszkodzie stoją niedobór wykwalifikowanego personelu, znaczne ograniczenia w zdolności produkcyjnej podwykonawców oraz utrzymujący się wysoki poziom kosztów materiałów budowlanych, logistyki, itp. W związku z wysokim wzrostem z ubiegłych lat, PORR dokonuje strategicznego przeglądu swojej działalności. W tym celu PORR uruchomił program transformacyjny PORR 2025. Dzięki już rozpoczętej reorganizacji, PORR odchudza swoje Business Units, optymalizuje koszty centralnych funkcji (Shared Service Center) i upraszcza struktury zarządzania za pomocą nowej kultury firmowej – pięciu zasad. Kolejne strategiczne inicjatywy skupią większą uwagę na istniejących rynkach wewnętrznych i kluczowych kompetencjach, ulepszą procesy operacyjne i zwiększą dyscyplinę kosztową. Ponadto, rozbudowane zostaną centralne zagadnienia z zakresu cyfryzacji, która oferuje olbrzymi potencjał i wzmacnia konkurencyjność PORR.

Suma bilansowa

Na dzień 30 czerwca 2019 r. suma bilansowa wynosiła 3.567,1 mld EUR, co oznacza 14,5%-owy wzrost w stosunku do roku 2018. Miarodajne znaczenie miały w tym względzie efekty bilansowania z pierwszego zastosowania IFRS 16 Leasing oraz rozszerzenie działalności biznesowej w drugim półroczu 2018 r. Wywołało to wzrost należności z tytułu dostaw i świadczeń do 1.815,6 mld EUR. Ze względu na sezonowe uwarunkowania oraz wskutek standardów IFRS 16 i intensywniejszej działalności inwestycyjnej, zadłużenie netto wynosiło 829,9 mln EUR (06/18: 613,8 mln EUR, w tym IFRS 16). Wskaźnik kapitału własnego osiągnął z przyczyn sezonowych wartość 16,2%, na którą wpłynęły zwłaszcza wypłaty dywidendy oraz aktualizacja oprocentowania w kalkulacji kapitału społecznego.

Perspektywy 2019

W odniesieniu do europejskich rynków budowlanych, które leżą w kręgu zainteresowań PORR, na podstawie aktualnych prognoz eksperci przewidują stabilny wzrost, zróżnicowany jednak pod względem regionalnym. Austria, Niemcy i Szwajcaria wykazują się silną koniunkturą budowlaną. Czechy, Słowacja, Rumunia, a zwłaszcza Polska, powinny doświadczać dalszego wzrostu popytu. W Polsce wskaźniki nie pozwalają odwołać alarmu odnośnie niedoboru wykwalifikowanego personelu, braku zdolności produkcyjnej podwykonawców oraz pułapu cenowego materiałów budowlanych i płac. Utrzymuje się wysoka presja na marże. W Katarze czy w ZEA PORR stosuje strategię zmniejszonego ryzyka. W Norwegii występuje potencjał w zakresie infrastruktury, otoczenie rynkowe jest jednak bardzo trudne. Ze względu na niepewną sytuację makroekonomiczną, Wielka Brytania nie oferuje kolejnych możliwości.

W PORR, wzmocnionym wysokim stanem portfela zamówień, obowiązuje w dalszym ciągu strategia inteligentnego wzrostu. Na podstawie przedstawionych założeń i stabilnego rozwoju sytuacji na rynkach wewnętrznych Zarząd przyjmuje, że w 2019 r. uda się umiarkowanie zwiększyć wysoki poziom produkcji z roku 2018 o wartości 5,593 mld EUR. Faktyczny przebieg działalności może jednak odbiegać od aktualnych oczekiwań, ponieważ jest zależny od zewnętrznych czynników politycznych i gospodarczych oraz od sezonowości branży budowlanej.

Wszystkie dane i liczby w pigułce

Istotne wskaźniki1 (mln EUR)1-6/2019% ∆1-6/2018
Wydajność produkcyjna22.4971,6%2.458
Stan zamówień7.60016,4%6.530
Nowe zamówienia2.99714,4%2.621
Obrót2.181,6-1,9%2.223,2
EBITDA95,431,8%72,4
EBT8,224,4%6,6
Wynik za dany okres6,07,2%5,6
Personel19.3394,9%18.428
 
Wskaźniki bilansowe i finansowe1 (mln EUR)

30.06.2019

% ∆

31.12.2018
Suma bilansowa3.56714,5%3.115
Kapitał własny576-6,8%618
Wskaźnik kapitału własnego16,2%-3,7 PP19,9%
Zadłużenie netto3830>100,0%349

1 Wskaźniki zaokrąglono do uzyskania sumy. Zmiany absolutne zostały wyliczone na podstawie zaokrąglonych wartości, zmiany względne (procentowe) zostały wyliczone na podstawie dokładnych wartości.
2 Wydajność produkcyjna odzwierciedla produkcję wszystkich spółek oraz konsorcjów (metodą pełnej konsolidacji, metodą praw własności, metodą proporcjonalną lub jednostek podporządkowanych) zgodnie z wysokością udziałów PORR AG.
3 Wartości z dnia 31.12.2018 zostały zaktualizowane stosownie do po raz pierwszy zastosowanych standardów IFRS 16. Odnośne szczegółowe informacje znajdują się w objaśnieniach, w treści śródrocznego sprawozdania finansowego koncernu od strony 35.

Sprawozdanie półroczne można pobrać tutaj.

W przypadku pytań prosimy się skontaktować z:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T  +43 50 626-1001
M  +43 664 626-1001
comms@porr-group.com 

Kontakt IR:

Milena Ioveva
Leitung Investor Relations und Strategie
PORR AG
T  +43 50 626-1763
ir@porr-group.com 

Kontakt prasowy:

Cornelia Harlacher
Head of Media Relations & Digital Communications
PORR AG
M  +43 664 626-5698
comms@porr-group.com 

Dominik Heiden
Media Relations Specialist
PORR AG
M  +43 664 626-5867
comms@porr-group.com 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson