Skip to content
Informacja Prasowa

PORR AG z dobrym wynikiem trzecim kwartale 2018 r.

• Przeroby zwiększyła się o 21,3 %

• Uzyskano rekordowy portfel zleceń wys. 6,8 mld euro

• Akwizycja: liczba nowych kontraktów wzrosła o 4,1 %

• Silny wskaźnik EBT w wys. 31,2 mln euro (+9,9 %)

• Perspektywy 2018: wydajność produkcyjna > 5,3 mld euro

PORR Tower Wien

Wiedeń, 29.11.2018r. – Osiągając dobre wyniki w trzecim kwartale, spółka PORR AG kontynuuje trend z całego roku. Ponownie osiągnięto rekordowe wartości dotyczące przerobów oraz portfela zleceń. Zgodnie z oczekiwaniami przeroby wzrosły w pierwszych dziewięciu miesiącach o 21,3 %, do wysokości 4 055 mln euro. W wymagających warunkach rynkowych wskaźnik zysku operacyjnego (EBT) osiągnął wartość 31,2 mln euro, co oznacza wzrost o 9,9 %. Portfel zleceń, o wartości 6 837 mln euro i stopie wzrostu 17,7 %, jest w dalszym ciągu na szczytowym poziomie.

„Na dzień dzisiejszy PORR stoi na solidnych fundamentach. Mimo wymagających warunków rynkowych, utrzymaliśmy swoją pozycję“, mówi Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „Bufor, w postaci znacznego portfela zleceń, daje nam silny impuls do działania, kierujemy się niezmiennie określonym kursem, angażując do tego wszystkie moce produkcyjne. W dalszym ciągu patrzymy na rynki rozwijające się, w perspektywie całorocznej spodziewamy się wyższej wydajności produkcyjnej w wysokości co najmniej 5,3 mld euro. Reasumując, mimo zaistniałych wyzwań, widzimy, że jest to dobry rok.“

Wydajność, wyniki i stan zamówień

Przez dziewięć pierwszych miesięcy 2018 r. PORR kontynuowała pozytywny rozwój zaobserwowany w poprzednich kwartałach zyskując solidne wyniki w 3. kwartale. Wydajność produkcyjna osiągnęła w okresie sprawozdawczym poziom 4 055 mln euro. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wyraźny wzrost o 21,3 %. Moce produkcyjne we wszystkich segmentach były w pełni zaangażowane, a pod względem odnośnego udziału procentowego Austria stanowiła najważniejszy rynek. Warunki rynkowe są wciąż wymagające z powodu rosnących cen surowców, logistyki i usług podwykonawczych. Mimo to, PORR zwiększyła wartość wskaźnika EBITDA o 17,6 % do wysokości 130,3 mln euro. Zysk operacyjny (EBT) osiągnął wartość 31,2 mln euro, co oznacza wzrost o ok. 9,9 %. Marża EBT pozostała zatem na stabilnym poziomie 0,8 %. Zysk za dany okres wyniósł 23,3 mln euro, wobec czego zysk przypadający na akcję podskoczył do wysokości 0,71 euro (w ubiegłym roku: 0,66 euro).

Portfel zleceń nigdy wcześniej nie był tak duży. Osiągając wartość 6.837 mln euro, stan zamówień znalazł się ponownie na rekordowym poziomie i przewyższył wartość z ubiegłego roku o 17,7 %. Wysoki poziom zamówień pozwala PORR na bardzo selektywne podejście do przyjmowania nowych projektów. W efecie liczba nowych zleceń zwiększyła się umiarkowanie o 4,1 % do wysokości 4 525 mln euro. Najistotniejszym zleceniem, które wpłynęło w trzecim kwartale, była budowa tunelu głównego pod przełęczą Brenner w Austrii, która stanowi największe zlecenie budowy tunelu w historii Austrii. Na odcinek o długości ok.18 km przypada na PORR udział w kontrakcie o wartości 531 mln euro. W Polsce zarejestrowano silny wzrost w wyniku atrakcyjnych zleceń z zakresu infrastruktury. Wśród nich znajdują się, m.in., modernizacja linii kolejowej LK93 między Czechowicami Dziedzicami a Oświęcimiem oraz budowa nowej drogi ekspresowej S61 między Szczuczynem a Ełkiem. Kolejne liczne duże projekty, jak chociażby  kompleks akceleratorów FAIR w Niemczech, budynki biurowe QBC 1+2 w Austrii, budynek biurowy Franklinturm w Szwajcarii oraz pokaźna liczba projektów z branży przemysłowej, budownictwa biurowego i mieszkaniowego, wpływają na stabilny stan zamówień.

Bilans i przepływy pieniężne

W dniu 30. września 2018 r. suma bilansowa wynosiła 3 250,0 mln euro.Wzmożona działalność oraz sezonowość branży budowlanej przyczyniły się do zadłużenia netto w wysokości 460,3 mln euro. Wskaźnik kapitału własnego wynosił 17,8%, w związku z czym wypłata dywidendy oraz zwiększenie sumy bilansowej przyniosły przeciwstawne skutki. Poprzez aktywne zarządzanie kapitałem obrotowym udało się znacznie poprawić wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej o 182,1 mln euro w porównaniu z rokiem ubiegłym. Również przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wykazały wyraźnie pozytywny rozwój i osiągnęły wartość -28,3 mln euro (01-09/17: –219,3 mln euro). Wartość z roku ubiegłego była obciążona skutkami jednorazowymi spowodowanymi przez akwizycje z 2017 r. oraz krótkoterminowymi inwestycjami finansowymi. Wartość przepływów pieniężnych z działalności finansowej zmniejszyła się do 21,6 mln euro. Środki pieniężne wynosiły 164,2 mln euro.

Perspektywy

Popyt w europejskim sektorze budowlanym wciąż jest duży w trendzie wzrostowym. Wskazuje na to wysoki stan zamówień w przemyśle budowlanym oraz wzrost liczby zatrudnienia. Pomimo silnego impulsu do wzrostu, w postaci wysokiego stanu zamówień, warunki ramowe w Europie stają się coraz trudniejsze. Utrzymujący się niedobór siły roboczej, brak wystarczającej liczby podwykonawców, rosnące ceny surowców i materiałów budowlanych, jak również  kosztów płacowych tłumią pozytywne oczekiwania– dotyczy to wszystkich rynków krajowych PORR. Ten trend jest przede wszystkim widoczny w Polsce.

Na podstawie założeń przedstawionych w rynkach krajowych PORR oraz wysokiego stanu zamówień Zarząd spodziewa się wzrostu przerobów w 2018 r. do co najmniej 5,3 mld euro. W świetle przytoczonych wyzwań uwarunkowań , Zarząd przewiduje dobry wynik za 2018 r. Na dzisiajwychodzi z założenia, że za bieżący rok obrotowy zostanie wypłacona stabilna dywidenda. Jednakże faktyczny przebieg spraw związanych z działalnością, który zależy od zewnętrznych czynników politycznych i gospodarczych budowlanej, może odbiegać od aktualnych oczekiwań.

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson