Skip to content
Informacja Prasowa

PORR spodziewa się negatywnego wyniku w 2020 r. z powodu skutków COVID

Wiedeń, 17 listopada 2020 r. - Druga co do wielkości grupa budowlana w Austrii, PORR, zatrudniająca około 20 000 pracowników, osiągnie w tym roku w swoich 9 krajach spodziewaną produkcję na poziomie ponad 5 mld EUR. Pandemia COVID będzie miała również ogromny wpływ na działalność biznesową PORR i, oprócz aktualizacji wyceny projektów, prawdopodobnie spowoduje negatywny wynik przed opodatkowaniem w przedziale 45-55 mln EUR.

Karl-Heinz Strauss, CEO PORR: „Spadek produkcji spowodowany bezpośrednimi i pośrednimi konsekwencjami COVID-19, takimi jak zakłócenia i przerwy w świadczeniu usług w związku z ograniczeniami w ruchu, lokalne lock downy, ograniczenia po stronie podwykonawców, dodatkowe nie dające się odliczyć koszty, zwiększone środki w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy oraz opóźnienia w realizacji projektów prowadzą z jednej strony do znacznego spadku planowanego wyniku rocznego. Z drugiej strony, poddaliśmy kompleksowej ponownej ocenie wszystkie projekty, w tym należności. Korekty zostały dokonane w szczególności w inżynierii lądowej w Niemczech, w budownictwie tunelowym oraz w poszczególnych projektach w większości krajów".

Pozytywna prognoza na 2021 rok

Portfel zamówień o wartości 6,8 miliarda euro na wrzesień 2020 roku pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Zadłużenie netto na koniec 2020 r. będzie się nadal poprawiać w porównaniu do ubiegłego roku. Wskaźnik kapitału własnego na koniec 2020 r. pozostanie na poziomie pierwszego półrocza i tym samym znacznie przekroczy poziom z 2019 r. Stały poziom środków płynnych stanowi stabilną podstawę dla PORR. PORR ma na swoich rynkach bardzo dobrą pozycję dzięki stabilnej pozycji w regionach, jako pionier technologii i generalny wykonawca.

Zarząd oczekuje, że w 2021 r. produkcja wyniesie około 5,3 - 5,5 mld euro, a marża EBT będzie dodatnia i wyniesie +1,3 - +1,5%. Perspektywa ta opiera się na założeniu, że negatywne skutki pandemii zostaną przezwyciężone. Oznacza to, że cele, które PORR ogłosił wiosną tego roku na rok 2020, koncern osiągnie rok później.

Program PORR 2025

Program PORR 2025 koncentruje się na mocnych stronach PORR, jak również na optymalizacji efektywności organizacji. Zostaną zoptymalizowane struktury zarządzania, zaostrzony zostanie model biznesowy a portfel dostosowany selektywnie. Oczekuje się, że reorganizacja w obszarach administracyjnych przyniesie trwałe skuteczne oszczędności kosztów w wysokości 40-50 mln EUR począwszy od 2022 r.

"Program PORR 2025 jest największym programem transformacyjnym w historii PORR", twierdzi Karl-Heinz Strauss, CEO  PORR.

Raport za III kwartał 2020 r. zostanie opublikowany zgodnie z planem w dniu 26.11.2020 r.

Wstępne kluczowe dane z raportu za III kwartał 2020 roku:

W mln EURQ1–3/2020ZmianaQ1-3/2019
Produkcja13.778-7,4 %4.080
Portfel zamówień26.8152,6 %6.640
Zamówienie przychodzące4.037-6,9 %4.338
Wynik przed opodatkowaniem (EBT)-62,4<-100,0 %14,4
 
30.09.2020

Zmiana

30.09.2019
Zadłużenie netto434-44,7 %785
Środki płynne417>100,0 %187

1 Produkcja stanowi wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowana w pełni, metodą kapitałową, proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.
2  Portfel zamówień dla poszczególnych lat został skorygowany o wartości zamówień projektów H51 Pfons - Brenner i A1 Rheinbrücke Leverkusen.
Liczby zostały zaokrąglone. Zmiany względne (w procentach) są obliczane na podstawie dokładnych wartości.

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson