Skip to content
Informacja Prasowa

PORR: rekordowy stan zamówień nastraja optymistycznie

PORR Tower Wien
  • najwyższe wartości produkcji oraz liczby zamówień
  • osiągnięty prognozowany wynik 37,4 mln euro 
  • rezygnacja z dywidendy jako środek ostrożności oraz znak solidarności
  • długofalowy trend bez zmian – branża budowlana odnotowuje zyski
     

Wiedeń, 27.04.2020 r. – PORR zamyka rok konsolidacyjny 2019 z solidnym fundamentem. Stabilność zapewnia wysoki stan zamówień o wartości ponad 7,1 mld euro. Produkcja w wysokości 5,6 mld euro pozostaje na wysokim poziomie z roku ubiegłego. Wynikiem EBT o wartości 37,4 mln euro osiągnięto nowy, zrewidowany cel wyznaczony w listopadzie, niższy w stosunku do wyniku z roku ubiegłego ze względu na jednorazowe zjawiska. W większym stopniu skupiono się na rynkach krajowych, ich udział w produkcji wzrósł do 94%.

„Ubiegły rok pozostawił ślad na naszych rynkach budowlanych. Wynik nie jest zadowalający, stąd  konsekwentnie podejmujemy konieczne działania w ramach naszego Programu Transformacyjnego PORR 2025”, powiedział Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „Z powodu pandemii COVID 19 również w 2020 roku otoczenie gospodarcze stawia nam wiele wyzwań. Jednak w każdym kryzysie kryje się też szansa, którą wykorzystamy działając jak lider”.

Rekordowe wartości stanu zamówień oraz produkcji

W 2019 r. PORR, podobnie jak w ubiegłym roku, odnotował rekordowe wartości stanu zamówień oraz produkcji. PORR osiągnął wydajność produkcyjną w wysokości 5,57 mld euro, co stanowi nieznaczny spadek o 0,4% w stosunku do roku ubiegłego. Niemniej udało się zdobyć udział na większości ważnych rynków. W sposób istotny przyczynił się do tego rozrost Business Unit 2 – Niemcy (BU 2) oraz Business Unit 1 – Austria, Szwajcaria (BU 1). Zmniejszenie się Business Unit 3 – International (BU 3) wynika przede wszystkim z zakończenia dużych projektów w Katarze.

Portfel zamówień o wartości 7,1 mld euro niemal dorównuje rekordowym wskazaniom z roku ubiegłego. Wartość zleceń przyjętych zgodnie z selektywną strategią akwizycji wyniosła 5,5 mld euro. PORR konsekwentnie kontynuuje rozpoczętą konsolidację, aby zapewnić przyszłej produkcji wartościowe zlecenia na rynkach krajowych i przygotować się na przyszłość. Oprócz licznych projektów kubaturowych, PORR zdobył nowe zlecenia zwłaszcza w budownictwie infrastrukturalnym. Największy kontrakt PORR w roku 2019 został zdobyty w Polsce – był to kontrakt w formule Projektuj i Buduj na modernizację linii kolejowej LK131 na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki.

Wynik uwzględniający efekty jednorazowych zjawisk

Wynik przed opodatkowaniem osiągnął wartość 37,4 mln euro, co stanowi o -57,6% niższą wartość i wyraźną różnicę w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zrewidowaną w listopadzie wartość spodziewanego zysku udało się osiągnąć. Jednorazowy ujemny wynik projektu w Norwegii oraz silna presja marżowa i cenowa w Polsce wpłynęły niekorzystnie na sytuację wynikową. Natomiast BU 1 wykazał się wysoką rentownością, a w BU 2 uczyniono znaczące postępy.

Dywidenda

Rada Nadzorcza i Zarząd wspólnie doszli do wniosku, że w obliczu aktualnej sytuacji wywołanej pandemią COVID 19 wypłacenie dywidendy nie byłoby właściwe. Walnemu Zgromadzeniu proponuje się rezygnację z dywidendy jako środek ostrożności w związku z pandemią COVID 19 oraz na znak solidarności ze wszystkimi interesariuszami PORR. Inne działania dotyczą skrócenia wymiaru czasu pracy, ścisłej kontroli wszystkich kosztów i inwestycji oraz dobrowolnych cięć wynagrodzeń kadry menedżerskiej.

Powyższe nie oznacza odejścia od stałej polityki dywidendowej PORR, która w zwykłych okolicznościach przewidywałaby wskaźnik wypłaty rzędu od 30% do 50%, lecz odzwierciedla wyjątkową i w historii dotychczas niespotykaną sytuację pandemii wywołanej przez COVID-19.

PORR wyemitował instrumenty hybrydowe. Wypłaty kuponów są realizowane bez zmian.

Stabilna struktura kapitałowa

W dniu 31. grudnia 2019 r. suma bilansowa wynosiła 3,67 mld euro. Wzrost w dużej mierze wynika z wdrożenia międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej IFRS 16 (zobowiązania leasingowe) oraz zwiększenia wartości środków pieniężnych do 582 mln euro. Ponadto osiągnięto również poprawę w zakresie kapitału obrotowego.

Na dzień 31. grudnia 2019 r. zadłużenie netto wynosiło 346 mln euro, czyli spadło przy uwzględnieniu faktu wdrożenia IFRS 16 (2018: 349 mln euro z uwzględnieniem IFRS 16). Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyraźnie wzrosły, osiągając wartość 250 mln euro.

PORR przoduje w dziedzinie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju

PORR postrzega odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem jako fundament swojego gospodarczego sukcesu. Co więcej, PORR nie tylko kładzie coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój w realizacji łańcucha dostaw, ale udało się mu, stosując szeroko zakrojone działania, zmniejszyć zużycie energii o 7%, a emisję gazów cieplarnianych o 10%. Liczne wyróżnienia otrzymane w roku 2019 potwierdzają słuszność obranej drogi. Tym sposobem spółce PORR przyznano Złoty Medal EcoVadis, a w ratingu MSCI ESG ocenę AA.

Długofalowy trend pozostaje nienaruszony

Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa, zwłaszcza od początku marca 2020 roku, zaszły znaczne zmiany w warunkach ramowych panujących na rynkach krajowych PORR. Od tego czasu wszelkie prognozy są obciążone dużą niepewnością. Bardzo zmienne warunki ramowe oraz powiązane z nimi tymczasowe ograniczenia w życiu osobistym, publicznym i gospodarczym obecnie wpływają na działalność gospodarczą PORR. Stopień wpływu gospodarczego na rentowność PORR zależy głównie od czasu trwania kryzysu, wpływu na rozwój koniunktury w krajach dotkniętych kryzysem oraz od działań rządu. Na to PORR jest doskonale przygotowany.

Obecnie panuje duża niepewność odnośnie faktycznego zasięgu kryzysu związanego z koronawirusem oraz implikacji gospodarczych wynikających z zawieszenia działalności. Z tego względu na dzień dzisiejszy nie jest możliwa rzetelna ocena oraz zrewidowanie celów zakomunikowanych w marcu 2020 roku.

W perspektywie średnio- i długoterminowej podstawowe trendy rozwoju branży budowlanej pozostają optymistyczne. Należą do nich przede wszystkim nieunikniona urbanizacja z rosnącym popytem na infrastrukturę i mieszkania, czynniki ekonomiczne i socjalne oraz cyfryzacja, z której czerpią korzyść tacy pionierzy w dziedzinie technologii jak PORR. Powyższe trendy będą stwarzać szanse na wzrost również w przyszłości.

Wszystkie daty i liczby w skrócie

Istotne wskaźniki (mln euro)2019% ∆2018
Wydajność produkcyjna15.570-0,4%5.593
Stan zamówień7.065-0,5%7.100
Przyjęte zlecenia5.536-12,5%6.326
Obroty4.880,4-1,6%4.959,1
Zysk operacyjny (EBITDA)222,31,3%219,5
Wynik przed opodatkowaniem (EBT)37,4-57,6%88,1
Wynik koncernowy27,8-58,0%66,2
Ilość pracowników19.8284,3%19.014

Wskaźniki bilansowe i finansowe (mln euro)

31.12.2019

% ∆

31.12.2018
Suma bilansowa3.66517,7%3.115
Kapitał własny599-3,1%618
Wskaźnik kapitału własnego16,4%-3,5 PP19,9%
Zadłużenie netto/ środki pieniężne netto (net cash)346> 100,0%150

Wskaźniki dla akcji (EUR)

2019

% ∆

2018
Zysk na akcję20,50-73,6%1,88
Dywidenda na akcję0,003-100,0%1,10

1 Wydajność produkcyjna stanowi wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowana w pełni, metodą kapitałową, , proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.
2 Od roku gospodarczego 2019 r. odsetki z tytułu  kapitału  hybrydowego lub kapitału pochodzącego z prawa do korzyści finansowych bez prawa głosu, są przydzielane właścicielom kapitału hybrydowego lub właścicielom prawa do korzyści finansowych bez prawa głosu. Zmniejszy to przypadający akcjonariuszom wynik oraz odpowiedni zysk na akcję. Dane porównawcze dostosowano odpowiednio.
3 Propozycja dla Walnego Zgromadzenia na mocy wspólnej decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2020 r.

Obraz o wysokiej rozdzielczości z tegorocznej konferencji prasowej, na której zaprezentowano wyniki finansowe, udostępniono tutaj (prosimy o uszanowanie praw autorskich Copyright © PORR AG/APA-Fotoservice/Rastegar). Sprawozdanie finansowe za rok 2019 można pobrać tutaj.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Andreas Sauer
CFO
PORR AG
T +43 50 626 1007
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Konzernsprecherin
Leitung Group Communications, Investor Relations und Sustainability
PORR AG
T +43 50 626 1763
ir@porr-group.at

Cornelia Harlacher
Head of External Communications
PORR AG
T +43 50 626 2284
comms@porr-group.com

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson