Skip to content
Informacja Prasowa

Solidny portfel zamówień, wynik obciążony efektami pandemii COVID-19

© Wolfgang Gollmayer

  • Wpływ pandemii na wartość produkcji i wyniku
  • Najwyższy w historii stan zamówień w wys. ponad 7,6 mld euro
  • Przyjęcie nowego kierunku i przyspieszenie Transformacji PORR 2025
  • Utrzymuje się powszechny w 2020 roku stan niepewności; długotrwały, pozytywny trend bez zmian

 

Wiedeń, 26.08.2020 r. – Trwająca pandemia koronawirusa obciąża zarówno produkcję (2,3 mld euro), jak również wynik przed opodatkowaniem (-26,6 mln euro), doprowadzając do pogorszenia wyników w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na siedmiu stabilnych rynkach macierzystych wygenerowano około 95% wartości przerobu. W pierwszej połowie 2020 roku odnotowano rekordowy stan zamówień w wysokości 7,6 mld euro. W tej sytuacji PORR czerpie korzyści z szerokiego pozycjonowania na rynkach macierzystych oraz silnej pozycji na rynku.

„W drugim kwartale 2020 r. dotknęły nas skutki kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, co widać w pogorszonym przerobie i wyniku. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest najwyższy w historii stan zamówień, który zapewnia nam solidną bazę. Wykorzystamy ją do przyspieszenia zapoczątkowanego programu Transformacja PORR 2025, który posłuży do poprawienia naszej pozycji konkurencyjnej”, powiedział Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „Postrzegamy to wyzwanie również jako szansę i będziemy kontynuować działania rozwojowe na rynkach macierzystych”.

Nowy punkt wyjścia z COVID-19

W pierwszym półroczu wartość produkcji PORR sięgnęła 2,273 mln euro, o ok. 9,0% mniej niż rok wcześniej. Zmniejszenie produkcji było spowodowane zakończeniem dużych projektów, skutkami zawieszenia prac na budowach, ograniczeniami w podróżowaniu oraz nakładami związanymi z COVID-19. Osiągnąwszy 70% wygenerowanego przerobu, Austria i Niemcy pozostają niezmiennie dwoma najważniejszymi rynkami PORR. Wartość przychodów spadła o 5,1% lub 110,4 mln euro do wysokości 2.071,2 mln euro, co wynika ze zmniejszenia udziału firmy w konsorcjach i projektach w ramach spółek typu joint venture. Wartość wyniku przed opodatkowaniem obniżyła się do poziomu –26,6 mln euro – w głównej mierze z powodu negatywnych konsekwencji pandemii. Działania zaradcze, tj. praca w skróconym wymiarze czasu, zamrożenie inwestycji i wydatków, nie potrafiły wyrównać kosztów i nakładów będących konsekwencją pandemii COVID-19, zwłaszcza nakładów związanych z tymczasowym przestojem prac na budowach oraz ograniczeniami w realizacji.

Udało się rozbudować portfel zamówień i zakontraktować rekordową liczbę zleceń o wartości 7,604 mln euro. Na swoich rynkach macierzystych PORR w dalszym ciągu konsekwentnie realizuje selektywną akwizycję projektów. W pierwszym półroczu 2020 r. wartość przyjętych zleceń wyniosła 2,812 mln euro; mimo 6,2%-owego spadku utrzymała się na wysokim poziomie. Po raz kolejny udało się wygrać ciekawe projekty – między innymi projekt rozbudowy części lądowej i morskiej Terminalu płynnego gazu ziemnego (LNG) im. Lecha Kaczyńskiego, który jest wymagającym pod względem technicznym projektem energetycznym zlokalizowanym na polskim wybrzeżu bałtyckim. Z zakresu budownictwa infrastrukturalnego PORR zdobył między innymi kontrakt na zaprojektowanie i budowę polskich odcinków autostradowych na S16 i S1. Stuttgart 21 oraz projekt rozbudowy infrastruktury kolejowej tunelu Koralm stanowią dwa kolejne duże projekty pozyskane przez PORR, w ramach których zastosowany znajduje system Slab Track Austria. Wygrawszy projekt kubaturowy The Marks, PORR zapewnił sobie największe pojedyncze zamówienie na budowę obiektu mieszkaniowego w Wiedniu ostatnich 15-tu lat. Do początku 2023 r. PORR wybuduje jedną z trzech wież z ok. 490 jednostkami mieszkalnymi.

Struktura kapitałowa

W dniu 30. czerwca 2020 r. suma bilansowa wynosiła 3,692 mln euro, a zatem przewyższała o 0,7% wartość ubiegłoroczną. Na początku lutego 2020 r. wyemitowano pomyślnie obligacje hybrydowe w wysokości 150 mln euro z kuponem odsetkowym o wartości 5,375%, a jednocześnie wykupiono starą obligację hybrydową w wysokości 25,7 mln euro. Wartość kapitału własnego wzrosła o 13,5% do 680 mln euro. Wskaźnik kapitału własnego podskoczył zatem o 2,0 PP do 18,4%.

W czasie pandemii COVID-19 wdrożono szereg działań zaradczych, w tym redukcję inwestycji do niezbędnego minimum. Równoległe działania usprawniające zarządzanie kapitałem obrotowym doprowadziły do znacznego zmniejszenia zadłużenia netto w stosunku do roku ubiegłego, do wysokości 470 mln euro (stan z 30. czerwca 2019 r.: 830 mln euro). Z przyczyn sezonowych i w sposób charakterystyczny dla branży jego wartość wzrosła w porównaniu ze stanem z końca ubiegłego roku o 35,9%. Tym sposobem udało się również zabezpieczyć płynność finansową: na dzień 30. czerwca 2020 r. stan środków pieniężnych wynosił 438 mln euro.

Działania w ramach programu PORR 2025

Rozpoczynając na jesieni 2019 r. program transformacyjny PORR 2025, PORR przygotowywał się do zmian strukturalnych w sektorze budowlanym. Pandemia pokazała jednak, że istniejące struktury i procesy muszą ulec jeszcze szybszym i bardziej kompleksowym zmianom, a rozpoczęte działania wymierzone na zwiększenie wydajności muszą zostać zintensyfikowane. W związku z tym należy przyspieszyć i skupić większą uwagę na wielu zagadnieniach w firmie. Jednocześnie PORR kontynuuje tematy rozwojowe oraz wprowadzanie technologii cyfrowych, aby się jeszcze lepiej przygotować na wyzwania przyszłości.

Cele 2020

Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 odcisnęło dotkliwsze piętno na gospodarce w drugim kwartale 2020 r., aniżeli w poprzednim. W celu przezwyciężenia kryzysu i zabezpieczenia płynności finansowej, PORR wdrożył liczne działania zaradcze, takie jak praca w skróconym wymiarze czasu, wykorzystywanie dni urlopowych, celowe zamrożenie inwestycji i rekrutacji, dobrowolna rezygnacja z części wynagrodzenia przez personel kierowniczy. W Austrii na większości budów prowadzone są obecnie ogólne negocjacje na temat przyznania kompensacji z tytułu kosztów dodatkowych spowodowanych wybuchem pandemii. Na pozostałych rynkach nie trzeba się, co prawda, liczyć z karami lub kosztami z tytułu opóźnień, niemniej koszty wynikające z pandemii COVID-19 należy pokryć samodzielnie, zgodnie z zapisami o zaistnieniu Siły Wyższej.

Nie można na razie przewidzieć, jakie skutki ta wyjątkowa sytuacja przyniesie dla wzrostu gospodarek krajowych, a tym samym dla działalności budowlanej. Na podstawie przedstawionych założeń Zarząd przyjmuje, że w perspektywie całorocznej wartość produkcji za rok 2020 nieznacznie przekroczy próg 5 miliardów euro. W obliczu utrzymującej się dużej niepewności odnośnie rozwoju gospodarczego, nie sposób obecnie ocenić i dostosować docelowego wyniku za rok 2020.

Wszystkie fakty i liczby w pigułce

Istotne wskaźniki (mln EUR)1–6/2020% ∆1–6/2019
Produkcja12,273-9,0 %2,497
Stan zamówień7,6040,1 %7,600
Przyjęte zamówienia2,812-6,2 %2,997
Obroty2.071,2-5,1 %2.181,6
EBITDA65,8-31,0 %95,4
EBT-26,6< -100,0 %8,2
Wynik okresowy-22,7< -100,0 %6,0
Stan personelu19.6581,6 %19.339

Wskaźniki bilansowe i finansowe (mln EUR)

30.06.2020

% ∆

31.12.2019
Suma bilansowa3,6920,7 %3,665
Kapitał własny68013,5 %599
Wskaźnik kapitału własnego18,4 %2,0 PP16,4 %
Zadłużenie netto47035,9 %346

1 Produkcja stanowi wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowana w pełni, metodą kapitałową, proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.
Wskaźniki zaokrąglono z zachowaniem kwot łącznych. Zmiany bezwzględne wyliczono na podstawie wartości zaokrąglonych, zmiany względne (procentowe) obliczono na podstawie dokładnych wartości.

Sprawozdanie półroczne za rok 2020 można pobrać tutaj.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626-1001
comms@porr-group.com

Andreas Sauer
CFO
PORR AG
T +43 50 626-1007
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Rzecznik koncernu
Kierownik Group Communications, Investor Relations and Sustainability
PORR AG
T +43 50 626-1763
ir@porr-group.com

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson