Skip to content
Informacja Prasowa

PORR odnotowuje dobre wyniki w pierwszym kwartale 2022 r.

  • Portfel zamówień przekracza 8 mld euro
  • Wzrost produkcji o 15,9% do 1.161 mln EUR
  • Przychody i zyski wyższe niż w I kwartale 2021 r.
  • Potwierdzone perspektywy: docelowa marża EBT na poziomie 3% w 2025 r.


Wiedeń, 30.05.2022 - Spółka PORR dobrze rozpoczęła rok 2022 i po raz pierwszy w pierwszym kwartale wygenerowała dodatni wynik EBT w wysokości 0,6 mln EUR. Zarówno portfel zamówień, jak i produkcja wzrosły, zapewniając PORR dobrą podstawę w wymagającym otoczeniu.

„W pierwszym kwartale PORR osiągnął dobre wyniki, pomimo trudnego otoczenia”, powiedział Prezes Zarządu PORR, Karl-Heinz Strauss. Sytuacja na rynku jest nadal bardzo ciekawa. „W branży budowlanej ścierają się przeciwstawne siły: z jednej strony cieszą nas pełne portfele zamówień i rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi w każdym obszarze. Z drugiej strony wzrost kosztów i wąskie gardła na rynku zamówień publicznych hamują wzrost w tym sektorze. W tym kontekście udało nam się jednak wykorzystać istniejące możliwości, utrzymać na właściwym kursie i wygenerować zyski” - powiedział Strauss.

Rekordowy portfel zamówień i wzrost produkcji

Jeśli chodzi o portfel zamówień, PORR udało się przekroczyć granicę 8 miliardów euro - w portfelu znajduje się 8.033 mln EUR zamówień. Największe nowe zamówienia pochodziły z sektora infrastruktury. Na przykład w Norwegii firma PORR buduje nowy most dla miasta Drammen o wartości 85 mln EUR. Do najważniejszych zamówień w budownictwie należy przebudowa i budowa nowej siedziby Alte Akademie w Monachium oraz budowa biurowca Florido Liner w Wiedniu.

PORR po raz kolejny zwiększył swoją produkcję: w I kwartale odnotowano wzrost w każdym segmencie operacyjnym. W sumie produkcja wzrosła o 15,9% w porównaniu z I kwartałem 2021 r. i wyniosła 1.161 mln EUR. Wzrost był szczególnie wyraźny w segmentach AT/CH oraz CEE.

PORR odnotował prawidłowy wzrost przychodów i zysków. W pierwszym kwartale spółka osiągnęła przychody w wysokości 1.110,8 mln EUR, czyli o 14,7% wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. PORR rozwinął się na prawie każdym z rynków macierzystych. Odnotowano zysk operacyjny w wysokości 0,6 mln EUR pomimo znacznego wzrostu cen na rynku zamówień.

Silna struktura bilansu

Na koniec I kwartału PORR raportuje stabilny bilans. Spółka posiada solidną poduszkę płynnościową przekraczającą 800 mln EUR. Spłata kapitału hybrydowego w wysokości 51,1 mln EUR doprowadziła do nieznacznego obniżenia wskaźnika kapitału własnego do poziomu 19,1%. Lepszy przepływ środków pieniężnych zapewnia elastyczność i bezpieczeństwo. Dodatkowo wyraźnie zmniejszyło się zadłużenie netto - w porównaniu z marcem ubiegłego roku spadło o 171,1 mln EUR.

Popyt na rynku na wysokim poziomie

Popyt w branży budowlanej utrzymuje się na wysokim poziomie. „W perspektywie średnio- i długoterminowej widzimy duże możliwości dla branży budowlanej w związku z globalnymi megatrendami. Na przykład unijny Zielony Ład zapewnia stały popyt na zrównoważoną mobilność i przyjazne dla środowiska budownictwo o obiegu zamkniętym. Stała urbanizacja oznacza również rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo mieszkania w miastach” - powiedział Strauss. W najbliższych latach PORR będzie koncentrować się na strategii Lean and Green, w ramach której promowane są zrównoważony rozwój, wydajność i cyfryzacja procesów budowlanych.

Marża EBT 2025 potwierdzona

Pełny portfel zamówień zapewnia PORR solidną podstawę pomimo wymagającego otoczenia. Koncentrujemy się na selektywnym, inteligentnym rozwoju w celu osiągnięcia trwałej rentowności. Dalszy wzrost efektywności jest realizowany w ramach programu PORR 2025. Zarząd dąży do osiągnięcia do 2025 roku docelowej marży EBT na poziomie Grupy w wysokości 3,0%.

Założenia dotyczące dalszego przebiegu działalności opierają się na aktualnych celach w poszczególnych obszarach oraz szansach i zagrożeniach pojawiających się na poszczególnych rynkach na początku 2022 roku. Obecnie nie można ocenić konsekwencji ewentualnego nasilenia się konfliktu na Ukrainie i czasu jego trwania oraz znacznego wzrostu cen energii i materiałów budowlanych. Rzeczywisty przebieg działalności może odbiegać od szacunków i oczekiwań Zarządu w zależności od zewnętrznych czynników politycznych, prawnych i ekonomicznych.

 

Kluczowe wskaźniki (mln EUR) 1-3/2022 % ∆ 1-3/2021
Produkcja1 1.161 15,9 % 1.002
Średnia liczba kadry 19.559 2,8 % 19.033
Stan zamówień 8.033 1,4 % 7.920
Przyjęte zlecenia 1.429 -22,7 % 1.850
Przychód 1.110,8 14,7 % 968,4
EBITDA 50,3 30,4 % 38,6
EBT 0,6 < 100,0 % -9,4
Zysk/strata za okres 0,4 < 100,0 % -7,2

Wskaźniki bilansowo-finansowe (w mln EUR)

31.03.2022

% ∆

31.12.2021
Aktywa ogółem 3.914 -3,7 % 4.065
Kapitał własny 746 -9,5 % 824
Wskaźnik kapitału własnego 19,1 % -1,2 PP 20,3 %
Zadłużenie netto 135 < 100,0 % -65

1  Produkcja obejmuje wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowaną w pełni, metodą kapitałową, proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss
Prezes
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
CFO
PORR AG
T +43 50626 1004
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Rzecznik prasowy spółki
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.