Skip to content
Informacja Prasowa

PORR rozpoczyna skup akcji własnych

Wiedeń, 3.10.2022 - Program skupu akcji własnych spółki PORR AG obejmuje akcje do maksymalnie 2% kapitału zakładowego (785.565 akcji). Krok ten umożliwi opracowanie w PORR ambitnego Długoterminowego Planu Motywacyjnego (Long-Term Incentive Plan - LTIP), którego celem jest wzmocnienie przedsiębiorczego zaangażowania kierownictwa i ściślejsze powiązanie go z celami akcjonariuszy.

„Zaangażowanie kadry kierowniczej w sukces firmy jest niezbędne" - mówi prezes PORR Karl-Heinz Strauss. „Dzięki długoterminowemu programowi opcji na akcje możemy promować kulturę giełdową i przekształcić menedżerów w przedsiębiorców”.

Na podstawie uchwały upoważniającej udzielonej przez 142. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 17 czerwca 2022 r., Zarząd PORR AG ("PORR" lub "Spółka") podjął dziś uchwałę o przeprowadzeniu programu skupu akcji własnych w celu nabycia akcji bez konkretnego przeznaczenia (zweckfreier Erwerb) zgodnie z § 65 ust. 1 pkt 8 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz, "AktG"), prawdopodobnie w okresie od 7 października 2022 r. (włącznie) do 30 czerwca 2023 r. W związku z tym akcje własne PORR AG zostaną skupione maksymalnie do 785.565 akcji lub do 2% kapitału zakładowego Spółki po cenie od 1,00 EUR do maksymalnie 10% powyżej średniej, nieważonej giełdowej ceny zamknięcia z dziesięciu dni sesyjnych poprzedzających skup. Maksymalna cena zakupu akcji w ramach programu skupu akcji własnych wynosi 10 mln EUR.

Skup akcji własnych za pośrednictwem Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Skup akcji własnych odbędzie się wyłącznie na giełdzie wiedeńskiej oraz za pośrednictwem wielostronnych systemów transakcyjnych i będzie służył wszelkim celom dopuszczalnym zgodnie z § 65 ust. 1 pkt 8 AktG - również w celu realizacji ewentualnych przyszłych programów uczestnictwa pracowników (Mitarbeiterbeteiligungsprogramme) PORR. Skup akcji własnych nie będzie miał wpływu na notowania giełdowe akcji PORR AG.

Szczegóły dotyczące programu skupu akcji własnych zostaną opublikowane na stronie https://porr-group.com/investor-relations/porr-aktie/corporate-actions.

Do przeprowadzenia skupu akcji własnych została upoważniona instytucja kredytowa. Instytucja kredytowa musi podjąć decyzję o terminie skupu akcji Spółki niezależnie od i bez wpływu PORR AG oraz przestrzegać warunków obrotu (Handelsbedingungen) określonych w art. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Warunki programu skupu akcji własnych:

1. Data podjęcia uchwały upoważniającej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) i 8) oraz ust. 1a i ust. 1b 142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2022 r.
2.

Data i sposób ogłoszenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana w dniu 17 czerwca 2022 r. za pośrednictwem elektronicznie obsługiwanego systemu rozpowszechniania informacji zgodnie z art. 119 ust. 7 i ust. 9 ustawy o austriackiej giełdzie papierów wartościowych z 2018 r. (Börsegesetz; "BörseG 2018") w związku z paragrafem 2 austriackiego rozporządzenia w sprawie publikacji z 2018 r. (Veröffentlichungsverordnung 2018).
3. Rozpoczęcie i przewidywany okres trwania programu skupu akcji własnych: Program skupu akcji własnych rozpocznie się 7 października 2022 roku (włącznie) i ma trwać przypuszczalnie do 30 czerwca 2023 roku.
4. Rodzaj akcji: Program skupu dotyczy akcji na okaziciela bez wartości nominalnej PORR AG (ISIN AT0000609607).
5. Planowana maksymalna wielkość skupu: Skup do 785.565 akcji własnych (odpowiadających do 2% kapitału zakładowego Spółki).
6. Maksymalna i minimalna kwota do zapłaty za akcję: Zgodnie z uchwałą upoważniającą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą wykonawczą Zarządu, kwota do zapłacenia za akcję z tytułu skupu nie będzie niższa niż 1,00 EUR (dolny limit ceny) i nie wyższa niż maksymalnie 10% powyżej średniej, nieważonej giełdowej ceny zamknięcia z dziesięciu dni handlowych poprzedzających skup. Maksymalna cena zakupu akcji w ramach programu skupu akcji własnych wynosi 10 mln EUR.
7. Rodzaj i cel skupu: Skup odbędzie się wyłącznie na giełdzie oraz za pośrednictwem wielostronnych urządzeń handlowych i będzie służył wszelkim celom dopuszczalnym zgodnie z § 65 ust. 1 pkt 8 AktG - również do realizacji ewentualnych przyszłych programów uczestnictwa pracowników.
8. Ewentualny wpływ programu skupu na notowania akcji Spółki: Brak.
9. Liczba i przeznaczenie opcji na akcje, które zostaną przyznane lub już zostały przyznane pracownikom, pracownikom wykonawczym oraz poszczególnym członkom organów Spółki lub spółki stowarzyszonej ze Spółką: Ani Spółka, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie prowadzi obecnie programu opcji na akcje (natomiast Spółka zastrzegła sobie możliwość wprowadzenia w przyszłości programu uczestnictwa pracowników Mitarbeiter-beteiligungsprogramm).


PORR AG zawiadamia niniejszym zgodnie z § 5 ust. 4 austriackiego rozporządzenia w sprawie publikacji z 2018 roku (Veröffentlichungsverordnung; "VVO"), że szczegóły, które mają być opublikowane zgodnie z § 7 VVO, dotyczące transakcji przeprowadzonych w ramach niniejszego programu skupu, jak również wszelkie zmiany programu skupu, które mają być opublikowane zgodnie z § 6 VVO, zostaną opublikowane na stronie internetowej PORR AG (www.porr-group.com) w dziale „Relacje inwestorskie” (https://porr-group.com/investor-relations/porr-aktie/corporate-actions).
 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Karl-Heinz Strauss
PREZES
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Rzecznik prasowy spółki
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.