Skip to content

Zasady ochrony prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Zarząd PORR S.A. przywiązuje wielką wagę do ochrony danych osobowych. Korzystanie ze stron internetowych firmy PORR S.A. jest zasadniczo możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli podmiot danych — osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie jej danych osobowych. W razie potrzeby niezbędne jest uzyskanie zgody podmiotu danych.

Przetwarzanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i krajowymi przepisami regulującymi tę kwestię prawną. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować użytkowników swojej witryny o zakresie i przeznaczeniu gromadzonych przez nas danych osobowych. Ponadto niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje podmioty danych o przysługującym im prawach.

Jako operator strony internetowej firma PORR S.A. wdrożyła szeroko zakrojone środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia niezawodnej ochrony danych przetwarzanych w ramach niniejszej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych pomiędzy urządzeniem końcowym odwiedzającego a naszym serwerem może mieć słabe punkty, szczególnie jeśli komunikuje się ono z naszym serwerem za pomocą infrastruktury zewnętrznej. W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, informacje te można przekazywać również w inny sposób, np. telefonicznie lub osobiście w jednej z naszych filii.

1. Definicje
Oświadczenie o ochronie danych firmy PORR S.A. opiera się na przepisach i definicjach zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Oświadczenie o ochronie danych złożone przez naszą firmę powinno być czytelne i łatwe do zrozumienia dla odwiedzających, klientów i partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy najpierw objaśnić używane w nim pojęcia:

1) Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2) Podmiot danych
Podmiotem danych, tj. osobą, której dane dotyczą, jest każda osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania, której dane osobowe przetwarzane są przez odpowiedzialną firmę.

3) Administrator danych
Administratorem danych, tj. podmiotem  odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma, która gromadzi dane od podmiotów danych oraz decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania.

4) Podmiot przetwarzający dane na zlecenie
Podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie jest osoba fizyczna lub firma zaangażowana przez administratora danych do ich przetwarzania.

5) Odbiorca
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna bądź organ publiczny, któremu są udostępniane dane osobowe.

6) Osoba trzecia
Osobą trzecią jest osoba fizyczna lub prawna bądź organ publiczny, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora lub podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie.

7) Przetwarzanie danych
Przetwarzanie danych oznacza każdą dokonywaną operację, mającą związek z danymi osobowymi. Dotyczy to gromadzenia, przechowywania, ograniczania i usuwania danych.

8) Ograniczenie przetwarzania danych
Ograniczenie przetwarzania danych oznacza ograniczenie zakresu ich wykorzystania.

9) Zgoda
Zgoda oznacza akceptację wyrażoną przez daną osobę na przetwarzanie jej danych osobowych.

10) Odwołanie
Odwołanie zgody powoduje wycofanie prawa udzielonego administratorowi danych do ich przetwarzania na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.

11) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja polega na usunięciu powiązania danych z osobą możliwą do zidentyfikowania na ich podstawie. Powiązanie to może być przywrócone tylko dzięki użyciu dodatkowych, specjalnie zabezpieczonych informacji. Proces pseudonimizacji oznacza również tzw. minimalizację danych.

12) Profilowanie
Profilowanie to wszelkiego rodzaju automatyczna analiza danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych
Administrator danych w rozumieniu RODO to:
PORR S.A.
Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa
Polska
Tel.: +43 50 626-0
E-mail: datenschutz@porr.at

Witryna internetowa: www.porr.pl


3. Gromadzenie danych
Na stronie internetowej firmy PORR S.A. gromadzony jest szereg danych i informacji, które są archiwizowane w plikach dziennika serwera przy każdym wejściu na stronę internetową. Są to m.in.:
1) typy i wersje przeglądarek
2) system operacyjny komputera
3) witryna internetowa, z której użytkownik został przekierowany
4) strony odwiedzone na naszym serwerze sieciowym
5) data i godzina wizyty użytkownika na stronie
6) adres IP użytkownika
7) informacje na temat dostawcy usług internetowych

Korzystając z anonimowo zebranych informacji, firma PORR S.A. nie próbuje uzyskać dodatkowych informacji na temat podmiotu danych. Dane te są jednak niezbędne do prawidłowego dostarczenia i optymalnego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej oraz do przekazania władzom niezbędnych informacji w przypadku ataku hakerów. Z tego względu informacje te są przetwarzane przez firmę PORR S.A. zarówno w celach statystycznych, jak i technicznych dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych użytkownika.

4. Rejestracja na naszej stronie internetowej
Istnieje możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej. Dane wprowadzane przez podmiot danych będą przetwarzane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora danych oraz na potrzeby własne firmy.
Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej zapisywane są zarówno adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych, jak i data i godzina rejestracji. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to wymagane prawem regulującym ich przekazywanie lub do celów ścigania przestępstw.
Celem rejestracji jest oferowanie treści lub usług, które mogą być publikowane wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Każdy zarejestrowany użytkownik może w dowolnym momencie modyfikować uprzednio przekazane dane lub zlecić ich całkowite usunięcie z naszej bazy danych.

5. Pliki cookies
Na stronach internetowych firmy PORR S.A. używane są pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową w systemie plików komputera.
Każdy z plików cookies zawiera unikalny identyfikator (ID), umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Umożliwiają one firmie PORR S.A. odróżnianie przeglądarki podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych oraz indywidualne wyświetlanie treści i dostosowywanie jej do życzeń i upodobań podmiotu danych.
Przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy dzięki plikom cookies zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów.
Chcąc zapobiec generowaniu plików cookies, można zdefiniować tę opcję w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe zablokować możliwość ich zapisywania. Pliki cookies znajdujące się na komputerze użytkownika można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub bezpośrednio w systemie plików. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że dezaktywacja plików cookies na stronie internetowej może spowodować ograniczenie dostępu do niektórych funkcji strony internetowej.

6. Subskrypcja naszego newslettera
Użytkownicy naszej witryny internetowej mają możliwość zasubskrybowania naszego newslettera. W regularnych odstępach czasu informujemy naszych klientów i partnerów biznesowych o ofertach publikowanych w naszym newsletterze. Po dokonaniu rejestracji na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przy zastosowaniu procedury double-opt-in. Ten e-mail z potwierdzeniem służy do upewnienia się, że użytkownik jako właściciel tego adresu e-mail rzeczywiście zaakceptował otrzymywanie niniejszego newslettera.
W momencie zasubskrybowania newslettera na naszej stronie internetowej zapisywane są adres e-mail/IP użytkownika nadane przez jego dostawcę usług internetowych oraz data i godzina rejestracji. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to wymagane prawem regulującym ich przekazywanie lub do celów ścigania przestępstw.
Oczywiście w dowolnym momencie można anulować subskrypcję naszego newslettera. Na końcu newslettera można znaleźć niezbędne informacje na ten temat.

7. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej
Zgodnie z przepisami nasza witryna internetowa zawiera informacje potrzebne do bezproblemowego nawiązania kontaktu z firmą PORR S.A.. W przypadku nawiązania kontaktu z naszą firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane przesłane przez użytkownika są automatycznie zapisywane i wykorzystywane wyłącznie do udzielenia mu odpowiedzi.

8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Dane osobowe podmiotu danych są gromadzone i przetwarzane przez firmę PORR S.A. wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich gromadzenia lub przewidziany przepisami prawa.
Jeśli cel lub podstawa prawna przetwarzania danych traci rację bytu, dane osobowe użytkownika są blokowane lub usuwane w myśl procedur stosowanych przez naszą firmę i przepisów prawa.

9. Prawa podmiotu danych
Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z unijną dyrektywą RODO daje osobom będącym podmiotami danych szeroki zakres praw. Poniżej podano orientacyjną listę tych praw:

1) Prawo do informacji
Każdy podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie uzyskać od administratora danych informacje na temat przechowywanych przez niego danych osobowych oraz ich kopię.

2) Prawo do sprostowania
Każdy podmiot danych ma prawo żądać natychmiastowego sprostowania lub uzupełnienia niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą.

3) Prawo do usunięcia danych
Każdy podmiot danych ma prawo zażądać od administratora danych usunięcia swoich danych osobowych, jeśli
- cele ich przetwarzania straciły rację bytu;
- podstawy prawne ich przetwarzania przestaną obowiązywać (wygaśnięcie umowy, wycofanie zgody)
W celu usunięcia przechowywanych przez nas danych można w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem naszej firmy – zwłaszcza drogą elektroniczną pod adresem datenschutz@porr.at.

4) Prawo do ograniczenia
Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądać od administratora danych ograniczenia ich przetwarzania, jeśli:
- cele ich przetwarzania straciły rację bytu;
- podstawy prawne ich przetwarzania przestaną obowiązywać (wygaśnięcie umowy, wycofanie zgody)
W celu ograniczenia przechowywanych przez nas danych można w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem naszej firmy – zwłaszcza drogą elektroniczną pod adresem datenschutz@porr.at.

5) Prawo do przekazywania danych
Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych w formacie uporządkowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego lub do przekazania ich innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony obecnego administratora danych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej drogą elektroniczną.
W celu przekazania przechowywanych przez nas danych można w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem naszej firmy – zwłaszcza drogą elektroniczną pod adresem datenschutz@porr.at.

6) Prawo do sprzeciwu
Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec procesu przetwarzania dotyczących go danych osobowych w przypadku istnienia uzasadnionego interesu. W przypadku sprzeciwu firma PORR S.A. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że udowodni istnienie ważnych powodów ich przetwarzania, które mają priorytet nad interesami, prawami i wolnościami podmiotu danych lub służą dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.
W celu realizacji swoich praw do sprzeciwu można w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem naszej firmy – zwłaszcza drogą elektroniczną pod adresem datenschutz@porr.at.

7) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym tworzenie profili
Jako firma w pełni odpowiedzialna za swoje działania, nie podejmujemy automatycznych decyzji ani nie tworzymy żadnych profili.

8) Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody
Każdy podmiot danych ma prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu realizacji swoich praw do wycofania zgody można w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem naszej firmy – zwłaszcza drogą elektroniczną pod adresem datenschutz@porr.at.

10. Ochrona danych podczas ubiegania się o pracę i w procesie rekrutacji

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji. Przetwarzanie danych może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy kandydat do pracy przekazuje administratorowi danych odpowiednie dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, np. e-mailem lub za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego porr-group.com/en/career/. Jeśli firma PORR S.A. zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane jej dane umożliwiające nawiązanie stosunku pracy będą przechowywane. Jeśli firma PORR S.A. nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, jego dokumenty zostaną automatycznie zniszczone nie później niż sześć miesięcy po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu wniosku, pod warunkiem, że nie będzie to sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami firmy PORR S.A. ani zgodą kandydata na dalsze ich przetwarzanie. Jeśli aplikacja kandydata nie dotyczy konkretnego stanowiska opublikowanego na portalu rekrutacyjnym (aplikacja spontaniczna), dane te mogą zostać przekazane w obustronnym uzasadnionym interesie spółce grupy PORR zgodnie z kwalifikacjami kandydata.  


Jakie dane są gromadzone?
W celu zautomatyzowanego przetwarzania aplikacji o pracę gromadzone i przetwarzane są następujące dane:

1. imię, nazwisko, e-mail i w razie potrzeby adres/miejsce zamieszkania, data urodzenia, zwrot grzecznościowy, numer telefonu, obywatelstwo
2. informacje dodatkowe związane z daną ofertą pracy (np. prawo jazdy)
3. CV, zwłaszcza informacje dotyczące doświadczenia zawodowego i wykształcenia
4. doświadczenie zawodowe i wykształcenie
5. umiejętności (np. obsługa programów Photoshop, MS Office)
6. zdjęcie kandydata
7. kwalifikacje, wyróżnienia i znajomość języków
8. list motywacyjny
9. pliki i dokumenty przesyłane w razie potrzeby na serwer
 
11. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu Facebook

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki firmy Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook jest portalem społecznościowym. Każdą wtyczkę można rozpoznać po logo firmy Facebook lub przycisku „Lubię to”. Pełne zestawienie wszystkich wtyczek serwisu Facebook można znaleźć pod adresem: developers.facebook.com/docs/plugins


Bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową wtyczka firmy Facebook nawiązuje bezpośrednie połączenie przeglądarki internetową z serwerami firmy Facebook. W ten sposób Facebook zostaje poinformowany o wizycie użytkownika o danym adresie IP na naszej stronie internetowej. W przypadku zalogowania się na portalu Facebook można użyć przycisku „Lubię to”, aby w swoim profilu na Facebooku uzyskać dostęp do odpowiednich treści opublikowanych na naszej stronie internetowej. Wówczas firma Facebook będzie mogła przypisać wizytę użytkownika na naszej stronie do jego konta w serwisie Facebook. Jako administrator naszej witryny, nie jesteśmy informowani przez serwis Facebook o treści przesyłanych danych ani sposobie ich wykorzystania. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:

pl-pl.facebook.com/policies


Jeśli użytkownik zarejestrowany na portalu Facebook nie chce, aby firma Facebook otrzymywała dane o nim za pośrednictwem naszej strony internetowej ani łączyła informacji o jego członkostwie, musi wylogować się z portalu Facebook przed wejściem na naszą stronę internetową.

12. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania usługi Google Analytics (z funkcją anonimizacji)
Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics. Jest to usługa analizowania stron internetowych, oferowana przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookies. Cookies mają formę plików. Przechowując pliki cookies na komputerze użytkownika, firma Google może analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. Informacje te łącznie z anonimowym adresem IP użytkownika są przekazywane na serwery firmy Google w USA i na nich przechowywane.
Nasza firma używa rozszerzenia „_gat._anonymizeIp” do analizy stron internetowych za pośrednictwem usługi Google Analytics. Dzięki temu adres IP użytkownika ulega skróceniu i staje się anonimowy.
Firma Google analizuje informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. Służy to do tworzenia raportów o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej i ich udostępniania naszej firmie. Może to również służyć oferowaniu lub świadczeniu innych usług niezbędnych do korzystania z naszej strony internetowej lub Internetu. Firma Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy osoby trzecie są upoważnione przez Google do przetwarzania tych danych.

Istnieje możliwość zapobiegania zapisywaniu plików cookies na komputerze użytkownika. W tym celu należy dokonać odpowiedniego ustawienia w przeglądarce internetowej. Istnieje jednak możliwość, że korzystanie z naszej strony internetowej będzie wówczas możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Użytkownik może uniemożliwić firmie Google gromadzenie, przesyłanie i przetwarzanie swoich danych oraz adresu IP. W tym celu powinien pobrać i zainstalować specjalną wtyczkę do swojej przeglądarki internetowej. Wtyczka ta jest dostępna pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout13. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu LinkedIn
Na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki do portalu społecznościowego firmy firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „LinkedIn”). Wtyczki LinkedIn można rozpoznać po odpowiednim logo lub przycisku „Poleć”. Należy pamiętać, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej wtyczka ta nawiązuje połączenie pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem LinkedIn. Tym samym firma LinkedIn jest informowana, że nasza strona została odwiedzona przez użytkownika o danym adresie IP. Po kliknięciu przycisku „Poleć” firmy LinkedIn i zalogowaniu się na swoim koncie w portalu LinkedIn istnieje możliwość linkowania treści z naszych stron internetowych na swojej stronie w profilu LinkedIn. W ten sposób firma LinkedIn może przypisać wizytę na naszej stronie do konkretnego użytkownika lub jego konta. Pragniemy zapewnić, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez firmę LinkedIn.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia danych, opcji prawnych i możliwości ustawień, należy skontaktować się z firmą LinkedIn. Są one dostępne pod adresem www.linkedin.com/static.14. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu Shariff
Firma PORR S.A. zintegrowała komponent Shariff z niniejszą stroną internetową. Komponent Shariff udostępnia przyciski mediów społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Komponent Shariff został opracowany dla niemieckiego czasopisma komputerowego c't i opublikowany przez firmę GitHub, Inc.
Autorem komponentu jest firma jest firma GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Za pomocą przycisków udostępnianych przez portale społecznościowe dane osobowe przekazywane są zazwyczaj do odpowiednich portali społecznościowych w momencie, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, do której został dodany przycisk danego portalu społecznościowego. Dzięki komponentowi Shariff dane osobowe są przekazywane do portali społecznościowych tylko po naciśnięciu przez użytkownika strony internetowej jednego z przycisków udostępnionych przez media społecznościowe. Więcej informacji na temat komponentu Shariff można znaleźć w magazynie komputerowym c't pod adresem www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Celem korzystania z komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, a jednocześnie umożliwienie nam zintegrowania na tej stronie internetowej przycisków serwisów społecznościowych.


Więcej informacji oraz aktualna polityka prywatności firmy GitHub pod adresem: help.github.com/articles/github-privacy-policy/.15. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu Twitter
Strona internetowa firmy PORR S.A. zawiera usługi firmy Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Korzystanie z serwisu Twitter, a w szczególności użycie funkcji „Re-Tweet” powoduje powiązanie konta użytkownika w serwisie Twitter z odwiedzanymi stronami internetowymi. Informacja o tym jest udostępniana innym użytkownikom serwisu Twitter, a w szczególności osobom śledzącym kanał użytkownika. W ten sposób dane przesyłane są również do serwisu Twitter.

Jako administrator naszej strony internetowej nie jesteśmy informowani przez firmę Twitter o treści przesyłanych danych ani sposobie ich wykorzystania. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: twitter.com/privacy


Należy jednak pamiętać, że ustawienia prywatności w serwisie Twitter można zmienić w ustawieniach konta na stronie twitter.com/account/settings.16. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu Xing

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje przycisk „Share” (Udostępnij) serwisu XING. W związku z tym, gdy użytkownik odwiedza ją za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej, tworzone jest połączenie z serwerami firmy XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy. Są przy tym wykorzystywane funkcje udostępniania (np. wyświetlanie wartości licznika). Jednak podczas odwiedzania tej strony internetowej nie rejestrujemy żadnych danych osobowych. Również firma XING nie rejestruje żadnych adresów IP. Nie jest także analizowane zachowanie użytkownika. Aktualne informacje na temat ochrony danych związane z przyciskiem udostępniania oraz inne istotne informacje na ten temat można znaleźć pod adresem www.xing.com/app/share.17. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu YouTube
Niniejsza strona internetowa zawiera przynajmniej jedną wtyczkę serwisu YouTube. Administratorem serwisu YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Firma YouTube, LLC jest spółką zależną firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Bezpośrednio po wejściu na nasze strony internetowe wyposażone we wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami firmy YouTube. Ponadto serwer firmy Youtube jest informowany, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedził użytkownik. A użytkownik zalogowany na swoim koncie w serwisie YouTube zezwala tym samym firmie YouTube na bezpośrednie powiązanie przebiegu swojego surfowania ze swoim profilem osobistym. Można wyłączyć tę opcję, wylogowując się ze swojego konta przed odwiedzeniem naszej strony. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika przez firmę YouTube zawiera Polityka Prywatności firmy YouTube, dostępna pod adresemhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu Whatchado
Na tej stronie internetowej firma Pppp wbudowała komponenty serwisu Whatchado. Whatchado to platforma rekrutacyjna, umożliwiająca kojarzenie odpowiednich kandydatów z firmami, które ich poszukują.
Administratorem serwisu Whatchado jest firma whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39 1040 Wiedeń, Austria.

Za każdym razem, gdy zostanie odwiedzona jedna z podstron witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych, z którą została zintegrowana witryna serwisu Whatchado (strony internetowe i filmy wideo), przeglądarka internetowa działająca w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Whatchado o zgodę na jego pobranie. Dodatkowe informacje o Whatchado można znaleźć pod adresem www.whatchado.com/en/about-us. W ramach tej procedury technicznej firma Whatchado jest informowana o tym, która podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot danych.


Jeśli w tym samym czasie podmiot danych jest zalogowany w serwisie Watchado, firma ta rozpoznaje, którą z podstron naszej strony internetowej odwiedza poprzez wywołanie podstrony zawierającej film Whatchado. Informacje te są gromadzone przez firmę Whatchado i przypisywane do konta podmiotu danych w tym serwisie.
Firma Whatchado otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, będąc jednocześnie zalogowanym w serwisie Whatchado; dzieje się tak niezależnie od tego, czy podmiot danych kliknie film wideo Whatchado, czy też nie. Jeśli tego typu transmisja danych do Whatchado nie jest pożądana przez podmiot danych, może on jej zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Whatchado przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności firmy Whatchado dostępna pod adresem www.whatchado.com, zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez firmę Whatchado.19. Polityka prywatności w zakresie użytkowania serwisu Kununu
Firma PORR S.A. wbudowała na swojej stronie internetowej komponenty serwisu Kununu.
Serwis Kununu jest obecnie największą w Europie platformą ratingową zawierającą ponad 2,4 mln ocen pracodawców, wystawionych przez 650 000 firm. Administratorem serwisu jest firma Kununu GmbH, spółka zależna firmy XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z podstron witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych, z którą została zintegrowana witryna serwisu Kununu, przeglądarka internetowa działająca w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent kununu o zgodę na jego pobranie. W ramach tej procedury technicznej firma Kununu jest informowana o tym, która podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot danych.
Jeśli w tym samym czasie podmiot danych jest zalogowany w serwisie Kununu, firma ta przez cały czas jego wizyty na stronie rozpoznaje, która z podstron naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot danych poprzez jej każde wywołanie. Informacje te są gromadzone przez komponent kununu i przypisywane przez firmę Kununu do konta podmiotu danych w tym serwisie. Jeśli podmiot danych kliknie jeden z przycisków znajdujących się na naszej stronie internetowej, np. „Oceń pracodawcę”, serwis Kununu przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Kununu należącego do podmiotu danych i zapisze je jako dane osobowe.
Firma Kununu otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu kununu, że podmiot danych za każdym razem odwiedził naszą stronę internetową, będąc jednocześnie zalogowanym w serwisie Kununu; dzieje się tak niezależnie od tego, czy podmiot danych kliknie komponent kununu, czy też nie. Jeśli tego typu transmisja danych do firmy Kununu nie jest pożądana przez podmiot danych, może on jej zapobiec, wylogowując się ze swojego konta w serwisie Kununu przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności firmy Kununu dostępna pod adresem privacy.xing.com/en, zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez firmę Kununu.20. Przekazywanie danych innym podmiotom
Firma PORR S.A. może spowodować przekazanie danych kontaktowych użytkownika jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających je na zlecenie, np. dostawcy usług kurierskich . Wówczas dane osobowe, za które odpowiada administrator danych, są wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych.
Ze wszystkimi potencjalnymi podmiotami przetwarzającymi dane zawarliśmy umowy celem zagwarantowania przestrzegania przepisów RODO również przez tych usługodawców.

21. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej jest uzasadniony interes polegający na pozyskiwaniu klientów w przyszłości, np. przed podpisaniem umowy, w celu poinformowania użytkownika o naszych produktach i usługach, realizacji umowy z użytkownikiem jako podmiotem danych, jeśli niezbędne jest złożenie zamówienia na dostawę towarów. W związku z tym podstawą prawną może stać się obowiązek przechowywania lub przedstawiania informacji odpowiednim urzędom.
W przypadku wszystkich innych procesów przetwarzania danych, m.in. rozsyłanie newsletterów, uzyskujemy możliwą do wycofania zgodę użytkownika.

22. Okres przechowywania danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych jest ograniczony przepisami ustawowymi. Po jego upływie odpowiednie dane są usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji umowy ani negocjowania jej warunków.