Skip to content

Compliance

Dla uczciwego kontaktu z naszym interesariuszem

Już od ponad dziesięciu lat PORR posiada ogólnogrupowe wytyczne dotyczące zgodności w celu zapewnienia uczciwego i otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami. Wytyczne te określają podstawowe zasady rozpowszechniania informacji, dostarczają kluczowych środków w celu uniknięcia wykorzystywania informacji poufnych i regulują wszystko, aby zagwarantować zgodność z prawem i uniknąć konfliktów interesów. Oczywiście, wytyczne są regularnie aktualizowane w celu dostosowania ich do wszelkich zmian w prawie. Specjalista ds. zgodności (Compliance Officer) jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania wszystkich wytycznych.

Compliance w Grupie PORR

W oparciu o zasady etyki korporacyjnej (Kodeks Postępowania PORR) i wartości korporacyjne (Zasady PORR), organizacja zajmująca się zgodnością (compliance) ma za zadanie wdrożenie wewnętrznych wytycznych (np. wytycznych antykorupcyjnych) w celu zapewnienia zachowania zgodnego z prawem, jak również przestrzegania Ładu Korporacyjnego poprzez System Zarządzania Compliance (PORR CMS).

PORR posiada:

  • System Zarządzania Compliance (Podręcznik),
  • Wytyczną dla Emitentów ws. Compliance zgodną z odnośnym rozporządzeniem Urzędu Nadzoru 2007,
  • Wytyczną ws. przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym,
  • Inne wytyczne, jak prawo kartelowe, ws. kontroli umów i partnerów biznesowych, ws. przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnianiu obcokrajowców i dumpingowi socjalnemu oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • Dużą liczbę innych wytycznych i instrukcji służbowych ws. zakupów, poczęstunków, dotacji, księgowości finansowej itd.,
  • Nowy system ws. informatorów wewnętrznych zg. MAR art. 32,
  • Wieloletnie plany szkoleniowe dla pracowników Koncernu.

Wszystkie wytyczne Compliance są udokumentowane w IMS i dostępne w języku niemieckim, angielskim, polskim, czeskim, węgierskim i rumuńskim.

System Zarządzania Compliance jest stale monitorowany poprzez analizy ryzyka, oceny i audyty wewnętrzne. Wszelkie wykroczenia są sankcjonowane i często służą jako punkty wyjścia do doskonalenia samego systemu.

Przeciwdziałanie korupcji.

Korupcja nie jest tolerowana w PORR. Takie zachowanie jest etycznie niedopuszczalne.

Aktywna korupcja ma miejsce, gdy pracownik partnera biznesowego lub instytucji publicznej otrzymuje ofertę, obietnicę, przyznanie lub potwierdzenie przysporzenia majątkowego w celu uzyskania korzyści dla PORR, pracowników PORR lub osób trzecich. Przyznanie takiego przysporzenia jest naruszeniem zasad Compliance.

Przyznawanie przysporzeń pracownikom publicznych partnerów biznesowych oraz prywatnym partnerom biznesowym jest zabronione.

Przyznanie przysporzeń majątkowych jest również niedozwolone, jeśli czynność, za którą przysporzenie zostało przyznane, jest zgodna z prawem. Niedozwolone jest także przekazanie przysporzeń majątkowych poprzez osoby trzecie (np. krewnych, przyjaciół, partnerów lub znajomych), nie tylko bezpośrednio partnerowi biznesowemu lub urzędnikowi.

Bierna korupcja ma miejsce wtedy, gdy pracownik PORR żąda, przyjmuje lub zezwala na obietnicę uzyskania przysporzenia od partnera biznesowego lub urzędnika w celu podjęcia jakiegoś działania. Zaakceptowanie takiego przysporzenia jest naruszeniem zasad compliance. Wszyscy pracownicy PORR muszą starannie dobierać swoje postępowanie w kontaktach z partnerami biznesowymi. Nawet pozory korupcji są niedopuszczalne i należy ich unikać.

PORR jest w pełni zaangażowany w zapobieganie korupcji, a zasady w tym zakresie wdrożył w organizacji compliance w sposób umożliwiający w 2017 roku uzyskanie certyfikacji zgodnie z nową normą ISO 37001.

Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji.

Porozumienia i skoordynowane praktyki ze stronami trzecimi, w szczególności z konkurentami, których celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, są zakazane i nie będą tolerowane przez PORR.

Porozumienia antykonkurencyjne obejmują porozumienia pisemne, nieformalne (w tym ustne), inne praktyki uzgodnione ze stronami trzecimi (w szczególności z konkurentami, ale również dostawcami lub klientami), jeżeli ich celem lub rzeczywistym skutkiem jest ograniczenie konkurencji.

W szczególności zabronione są porozumienia w sprawie cen (np. oferowania lub odsprzedaży cen), porozumienia w sprawie podziału rynku, porozumienia w sprawie warunków w stosunku do przedsiębiorstw trzecich, porozumienia o zaniechaniu świadczenia usług na rzecz osób trzecich lub o zaniechaniu oferowania jakichkolwiek usług, jak również wszelkie inne porozumienia, które ograniczają konkurencję lub których celem lub skutkiem jest jej ograniczenie.

Tworzenie takich porozumień jest naruszeniem zasad compliance. Zawarcie takiego porozumienia jest traktowane jako równoważne z innymi skoordynowanymi działaniami, jeżeli ich celem lub faktycznym skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Wszyscy pracownicy PORR muszą starannie dobierać swoje postępowanie w kontaktach z konkurencją i innymi osobami trzecimi. Należy unikać nawet pozorów zachowań antykonkurencyjnych.

Ponadto zabronione są umowy z dostawcami i podwykonawcami, których celem lub faktycznym skutkiem jest ograniczenie konkurencji.

Zabronione jest uzgadnianie, jakie ceny dostawca lub podwykonawca oferuje firmie trzeciej, w szczególności konkurentom, lub uzgadnianie, jakie warunki na mocy prawa konkurencji dostawca lub podwykonawca oferuje firmie trzeciej.

Zawarcie takiego porozumienia jest naruszeniem zasad compliance.

Wszyscy pracownicy PORR muszą starannie dobierać swoje postępowanie w kontaktach z dostawcami i podwykonawcami. Należy unikać nawet niewielkiego pozoru zachowań antykonkurencyjnych.

Certyfikaty Compliance

W latach 2016/17 PORR zmienił swój System Zarządzania Compliance, tak aby spełniał wymagania norm krajowych i międzynarodowych, a mianowicie ISO 19600 Systemy Zarządzania Compliance (norma międzynarodowa), ISO 37001 Systemy Zarządzania Antykorupcyjnego (nowa norma międzynarodowa) oraz ONR 192050 Systemy Zarządzania Compliance (norma austriacka), a od listopada 2017 roku certyfikował wymagania ISO i ONR poprzez austriacki instytut "AUSTRIAN STANDARDS". Oznacza to, że PORR jest pierwszą notowaną na giełdzie austriacką firmą budowlaną, która spełnia najwyższe standardy w zakresie compliance, jakości i przeciwdziałania korupcji.