Skip to content

Compliance

Dla uczciwego postępowania z naszymi udziałowcami.

Już od ponad dziesięciu lat PORR dysponuje ogólnokoncernową wytyczną Compliance dla uczciwego i otwartego postępowania z jego udziałowcami. Wytyczna zawiera zasady dotycząca przekazywania informacji, definiuje działania służące prewencji wykorzystywania informacji poufnych i reguluje to wszystko, co gwarantuje ich dotrzymywanie zgodnie z przepisami ustawowymi i pozwala unikać konfliktów interesów. Oczywiste jest przy tym dostosowywanie na bieżąco do zmian legislacyjnych. Wyznaczona osoba odpowiedzialna ds. Compliance nadzoruje dochowywanie wszelkich wytycznych.

Compliance w PORR.

Biorąc za podstawę etykę przedsiębiorstwa (Kodeks Etyki PORR) oraz reprezentowane przez nie wartości (PORR Spirits) to właśnie Organizacja Compliance ma zadbać o zgodne z prawem zachowania i przestrzeganie Austriackiego Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego ÖCGK.
 
Zadanie to realizowane jest poprzez Compliance Management System (PORR CMS), które zostało stworzone dla realizowania wewnętrznych wytycznych (np. Wytycznej antykorupcyjnej). 
Współpraca z Revision (Internal Audit – Audyt Wewnętrzny), Działem Personalnym i Działem Prawnym oraz kadrą zarządzającą Koncernu stanowi istotną gwarancję sprawności działania organizacji Compliance. 
 
Jako spółka akcyjna notowana na giełdzie PORR AG musi spełniać wszystkie przepisy Ustawy o spółkach, Rozporządzenia dla Emitentów ws. Compliance 2007 wydawanego przez Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (FMA) (idgF ECV 2016) i obowiązującego od 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia dotyczącego wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku („MAR”) UE. To zadanie jest istotną częścią funkcji i organizacji Compliance.

PORR posiada.

  • System Zarządzania Compliance (Podręcznik),
  • Wytyczną dla Emitentów ws. Compliance zgodną z odnośnym rozporządzeniem Urzędu Nadzoru 2007,
  • Wytyczną ws. przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym
  • Inne wytyczne, jak prawo kartelowe, ws. kontroli umów i partnerów biznesowych, ws. przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnianiu obcokrajowców i dumpingowi socjalnemu oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • Dużą liczbę innych Wytycznych i Instrukcji służbowych ws. zakupów, poczęstunków, dotacji, księgowości finansowej itd.,
  • Nowy system ws. informatorów wewnętrznych zg. MAR art. 32,
  • Wieloletnie plany szkoleniowe dla pracowników Koncernu.

Wszystkie Wytyczne Compliance są udokumentowane w IMS i dostępne w języku niemieckim, angielskim, polskim, czeskim, węgierskim i rumuńskim.
 
Dzięki prowadzonym analizom ryzyka, kontrolom i audytom wewnętrznym Compliance Management System jest stale monitorowany, a wykroczenia karane. Stanowią niekiedy punkt wyjścia do doskonalenia wewnętrznych regulacji. 
 
PORR dostosował w latach 2016/17 swój Compliance Management System do wymogów krajowych i standardów międzynarodowych, a mianowicie ISO 19600 Compliance Management Systems (Standard Międzynarodowy), ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems (nowy Standard Międzynarodowy)  i ONR 192050 Compliance Management Systems (Standard Austriacki).