Skip to content

Akredytacja

Jakość i wysoki standard świadczonych usług przez laboratorium potwierdza Certyfikat Akredytacji nr AB 1689 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytowanych badań jest stale poszerzany.

Korzyści wynikające z akredytacji:

  • sprawozdania z badań wydawane przez jednostki akredytowane przez PCA mogą być uznawane przez instytucje nie tylko w Polsce, ale również w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/MRA),
  • akredytacja jest istotnym argumentem – czasami koniecznym – przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym,
  • akredytacja potwierdza wiarygodność wyników,
  • akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką,
  • akredytacja potwierdza wysoką jakość usług oraz kompetencji personelu,
  • akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podejmowane decyzje.

Zakres badań objętych akredytacją.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zakresem akredytacji.

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Dokumenty odniesienia
Kruszywa Skład ziarnowy
Zakres: (0-80) mm
Metoda przesiewania
PN-EN 933-1:2012
Wskaźnik kryształu
Zakres: (0-63) mm
Metoda suwmiarką Schultza
PN-EN 933-4:2008
Wskaźnik piaskowy PN-EN 933-8+A1:2015-07
Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-6:2013-11
Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda drucianego kosza
PN-EN 1097-6:2013-11
Zawartość wody PN-EN 1097-5:2008
Odporność na rozdrabnianie
Metoda Los Angeles
PN-EN 1097-2:2020-09
Pobieranie próbek PN-EN 932-1:1999 p. 8.8-5:200
Potencjalna reaktywność alkaliczna
Metoda szybka
PN-92/B-06714/46
Mieszanka betonowa Konsystencja
Zakres: (10-210) mm
Metoda opadu stożka
PN-EN 12350-2:2011
PN-EN 12350-2:2019-07
Konsystencja
Zakres: (340-630) mm
Metoda stolika rozpływowego
PN-EN 12350-5:2011
PN-EN 12350-5:2019-08
Zawartość powietrza
Zakres: (0,1-10)%
Metoda ciśnieniomierza
PN-EN 12350-7:2011
z wyłączeniem punktu 4
PN-EN 12350-7:2019-08
z wyłączeniem punktu 5
Gęstość PN-EN 12350-6:2011
PN-EN 12350-6:2019-08
Pobieranie próbek PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 12350-1:2019-07
Beton Wytrzymałość na ściskanie
Zakres siły: (60-3000) kN
PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
PN-EN 12390-3:2019-07
Gęstość PN-EN 12390-7:2011
PN-EN 12390-7:2019-08
Odporność na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07
Odporność na działanie mrozu PN-88/B-06250:1988 pkt 6.5.1
PN-B-06265:2018-10 zał. N
Przepuszczalność wody PN-88/B-06250
Nasiąkliwość PN-88/B-06250
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN 12390-8:2011
PN-EN 12390-8:2019-08
Wytrzymałość na zginanie
Zakres siły (2-95) kN
PN-EN 12390-5:2011
PN-EN 12390-5:2019-08
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Zakres siły: (50-3000) kN
PN-EN 12390-6:2011
Beton w konstrukcji Pobieranie próbek PN-EN 12504-1:2011
PN-EN 12504-1:2019-08
 
Mieszanki mineralno-asfaltowe Gęstość w wodzie
Zakres: (2,000-2,750) Mg/m3
Metoda A
PN-EN 12697-5:2010
PN-EN 12697-5:2010/AC:2012
PN-EN 12697-5:2019-01
Gęstość objętościowa
Zakres: (2,000-2,750) Mg/m3
Metoda B
PN-EN 12697-6:2012
PN-EN 12697-6:2020-07
Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
Zakres: (2-10) %
PN-EN 12697-1:2012 p. B.1.2
PN-EN 12697-1:2020-08 p. B.1.7
Uziarnienie
Zakres: (0-45) mm
PN-EN 12697-2:2015-06
PN-EN 12697-2+A1:2019-12
PN-EN 933-1:2012
Wrażliwość na działanie wody
Metoda A
PN-EN 12697-12:2018-08
Odporność na deformacje pod obciążeniem
Metoda B, mały aparat (w powietrzu)
PN-EN 12697-22:2008
PN-EN 12697-22:2020-07
Spływność lepiszcza
Metoda zlewki
PN-EN 12697-18:2017-07
Zawartość wolnej przestrzeni (z obliczeń) PN-EN 12697-8:2005
PN-EN 12697-8:2019-01
Twardość (penetracja) na próbkach sześciennych PN-EN 12697-20:2012
PN-EN 12697-20:2020-07
Asfalty i lepiszcza asfaltowe Temperatura mięknienia
Metoda pierścienia i kuli
PN-EN 1427:2015-08
Penetracja igłą PN-EN 1426:2015-08
Grunty Uziarnienie
Metoda przesiewania
PN-88/B-04481
Wilgotność optymalna
Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
Metoda Proctora
PN-88/B-04481
Podłoże Moduł odkształcenia
Zakres obciążenia: (0,02 – 0,35) MPa
Metoda obciążeń płytą VSS
PN-S-02205:1998 zał. B
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Moduł odkształcenia
Zakres obciążenia: (0,02 – 0,45) MPa
Metoda obciążeń płytą VS
PN-S-02205:1998 zał. B