Skip to content

Badania

Pełen zakres wykonywanych przez nas badań.

[A] badania z zakresu akredytacji

Pobierz jako PDF.

BADANIA GRUNTÓW I KRUSZYW

Ip. Opis badania Metoda
1 Opis petrograficzny kruszywa PN-EN 932-3:1999+A1:2004
2 Ocena makroskopowa gruntu PN-88/B-04481
3 Oznaczenie wilgotności naturalnej PN-88/B-04481
4 Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją [A] PN-EN 19097-5:2008
5 Oznaczenie stanu gruntu (WL + WP) PN-88/B-04481
6 Oznaczenie kapilarności biernej PN-60/B-04493
7 Oznaczenie składu ziarnowego (sita wg PN-80/M-94008) PN-91/B-06714/15
8 Oznaczenie składu ziarnowego (zestaw sit podstawowy +1) [A] PN-EN 933-1:2012
9 Oznaczenie składu ziarnowego (zestaw sit podstawowy) [A] PN-EN 933-1:2012
10 Analiza areometryczna PN-88/B-04481
11 Obliczenie wskaźnika różnoziarnistości PN-86/B-02480
12 Obliczenie wskaźnika krzywizny uziarnienia literatura
13 Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności PN-55/B-04492
14 Obliczenie współczynnika filtracji gruntów BN-76/8950-03
15 Oznaczenie współczynnika filtracji k10 metodą Kamieńskiego literatura
16 Oznaczenie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego PN-88/B-04481
17 Oznaczenie gęstości na sucho i zawartości wody (metodą Proctora) PN-EN 13286-2:2010
18 Badanie wskaźnika piaskowego BN-64/8931-01
19 Badanie wskaźnika piaskowego [A} PN-EN 933-8+A1-2015-07
20 Badanie wskaźnika piaskowego PN-EN 933-8:2012
21 Oznaczenie zawartości części organicznych metodą utleniania PN-88/B-04481
22 Oznaczenie zawartości części organicznych metodą prażenia  PN-88/B-04481
23 Oznaczenie zawartości części organicznych metodą barwy PN-78-B--6714-26
24 Wyznaczenie wskaźnika nośności gruntu (przeprowadzane natychmiast) PN-S-02205:1998
25 Wyznaczenie wskaźnika nośności i pęcznienia gruntu (przeprowadzane po nasycaniu) PN-S-02205:1998
26 Określenie kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego PN-EN 13286-47:2012
27 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu (objętościomierz piaskowy) BN-77/8931-12
28 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu (objętościomierz wodny) BN-77/8931-12
29 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu (wciskany cylinder lub pierścień) BN-77/8931-12
30 Oznaczenie nasiąkliwości PN-78/B-06714/18
31 Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości (metoda piknometryczna) PN-EN 1097-6:2013-11
32 Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości (metoda drucianego kosza) PN-EN 1097-6:2013-11
33 Oznaczenie reaktywności alkalicznej ASTM C1260-14
34 Oznaczenie reaktywności kruszyw metodą przyspieszoną GDDKiA PB/1/18
35 Oznaczenie reaktywności alkalicznej PN-91/B-06714/34
36 Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią PN-78/B-06714/19
37 Oznaczenie mrozoodporności metodą zmodyfikowaną PN-78/B-06714/19
38 Oznaczenie mrozoodporności PN-EN 1367-1:2007
39 Oznaczenie mrozoodporności w obecności soli PN-EN 1367-6:2008
40 Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości PN-EN 1097-3:2000
41 Oznaczenie odczynu pH  
42 Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika kształtu PN-EN 933-4:2008
43 Oznaczenie wskaźnika przepływu kruszyw drobnych PN-EN 933-6:2002+AC:2004
44 Oznaczenie zawartości ziarn przekruszonych PN-EN 933-5:2000+A1:2005
45 Oznaczenie zawartości ziarn słabych PN-87/B-06714/43
46 Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości PN-EN 933-3:2012
47 Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych PN-76/B-06714/12
48 Oznaczenie przyczepności bitumów PN-84/B-06714/22
49 Oznaczenie powinowactwa między kruszywem i asfaltem PN-EN 12697-11:2012
50 Zawartość CaCO3 PN-88/B-04481
51 Oznaczenie potencjalnej reaktywności alkalicznej [A] PN-92/B06714-46
52 Analiza sitowa PN-88/B-04481
53 Oznaczenie zanieczyszczeń lekkich PN-EN 1744-1:2013
54 Oznaczenie zawartości procentowej muszli w kruszywach grubych PN-EN 933-7:2000
55 Oznaczenie zawartości części organicznych PN-EN 1744-1+A1:2013-05
56 Badanie bazaltowej zgrzeli słonecznej metodą gotowania PN-EN 1367-3:2002
57 Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową PN-78/B-06714/28
58 Oznaczenie zawartości siarki całkowitej PN-EN 1744-1+A1:2013-05
59 Oznaczenie nasiąkliwości kamienia naturalnego przy ciśnieniu atm. PN-EN 13744:2002
60 Oznaczenie granic płynności gruntów metodą penetrometru stożkowego PN-88/B-04481
61 Oznaczenie odporności na ścieranie - Metoda B - Badanie ścieralności Böhmego PN-EN 14157:2017-11
62 Oznaczenie odporności na rozdrabnianie - Metoda Los Angeles PN-EN 1097-2:2010

 

BADANIA WYPEŁNIACZA

lp. Opis badania Metoda
63 Oznaczenie uziarnienia wypełniacza + Oznaczenie zawartości wody PN-EN 933-10:2009
64 Oznaczenie gęstości wypełniacza PN-EN 1097-5:2008
65 Oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni PN-EN 1097-7:2008
66 Badanie błękitem metylenowym PN-EN 1097-4:2008
67 Przyrost temperatury mięknienia PN-EN 933-9+A1:2013-07
68 Liczba bitumiczna PN-EN 13179-2:2002
69 Sprawozdanie z badania wypełniacza PN-EN 13043:2004

BADANIA ASFALTÓW

lp. Opis badania Metoda
70 Oznaczenie penetracji igłą [A] PN-EN 1426:2015-08
71 Oznaczenie temperatury mięknienia. Metoda PiK [A] PN-EN 1427:2015-08
72 Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych PN-EN 13398:2012

BADANIA CEMENTU

lp. Opis badania Metoda
73 Oznaczanie wytrzymałości PN-EN 196-1:2016-07
74 Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości PN-EN 196-3+A1:2016-12
75 Oznaczanie stopnia zmielenia metodą przepuszczalności powietrza (Blaine) PN-EN 196-6:2019-01

BADANIA BETONÓW

lp. Opis badania Metoda
76 Wytrzymałość betonu na ściskanie + Gęstość [A] PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-7:2011
77 Wytrzymałość betonu na ściskanie + Gęstość [A] PN-EN 12390-3:2019-07 PN-EN 12390-7:2019-08
78 Wytrzymałość betonu na ściskanie + Gęstość (6 próbek) [A] PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-7:2011
79 Wytrzymałość betonu na ściskanie + Gęstość (kontrola zgodności) PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-7:2011
80 Wytrzymałość betonu na zginanie + Gęstość [A] PN-EN 12390-5:2011 PN-EN 12390-7:2011
81 Wytrzymałość betonu na zginanie + Gęstość [A] PN-EN 12390-5:2019-08 PN-EN 12390-7:2019-08
82 Nasiąkliwość betonu [A] PN-88/B-0625
83 Przepuszczalność wody przez beton [A] PN-88/B-0625
84 Odporność betonu na działanie mrozu [A] PN-88/B-0625
85 Odporność betonu na działanie mrozu [A] PN-B-06265:2018-10 zał. N
86 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu + Gęstość [A] PN-EN 12390-6:2011 PN-EN 12390-7:2019-07
87 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu + Gęstość PN-EN 12390-6:2011 PN-EN 12390-7:2019-07
88 Odporność na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzającej PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07
89 Wytrzymałość betonu na ściskanie + Ocena wytrzymałości na ściskanie [A] PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 13877-2:2013-08
90 Wytrzymałość betonu na ściskanie + Ocena wytrzymałości na ściskanie [A] PN-EN 12390-3:2019-07 PN-EN 13877-2:2013-08
91 Gęstość [A] PN-EN 12390-7:2011
92 Gęstość [A] PN-EN 12390-7:2019-08
93 Pomiar łącznej grubości warstwy nawierzchniowej + Ocena grubości nawierzchni PN-EN 13863-3:2007 PN-EN 13877-2:2013-08
94 Odporność betonu na wnikanie benzyny i oleju PN-EN 13877-2:2013-08
95 Konsystencja mieszanki betonowej metodą opadu stożka [A] PN-EN 12350-2:2011
96 Konsystencja mieszanki betonowej metodą opadu stożka [A] PN-EN 12350-2:2019-07
97 Konsystencja mieszanki betonowej metodą stolika rozpływowego [A] PN-EN 12350-5:2011
98 Konsystencja mieszanki betonowej metodą stolika rozpływowego [A] PN-EN 12350-5:2019-08
99 Konsystencja mieszanki betonowej metodą stopnia zagęszczenia PN-EN 12350-4:2011
100 Konsystencja mieszanki betonowej metodą Vebe PN-EN 12350-3:2011
101 Konsystencja mieszanki betonowej metodą rozpływu stożka PN-EN 12350-8:2011
102 Gęstość mieszanki betonowej [A] PN-EN 12350-6:2011
103 Gęstość mieszanki betonowej [A] PN-EN 12350-6:2019-08
104 Zawartość powietrza w mieszance betonowej [A] PN-EN 12350-7:2011
105 Zawartość powietrza w mieszance betonowej [A] PN-EN 12350-6:2019-08
106 Pomiar przyczepności przez odrywanie PN-EN 12350-7:2011
107 Badanie przyczepności powłok ochronnych PN-EN 12350-7:2019-08
108 Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem [A] PN-EN 1542:2000
109 Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem [A] PN-92/B-01814
110 Odporność na warunki atmosferyczne. Nasiąkliwość PN-EN 12390-8:2011
111 Odporność na warunki atmosferyczne. Nasiąkliwość PN-EN 12390-8:2019-08
112 Odporność na warunki atmosferyczne. Nasiąkliwość PN-EN 1338:2005 zał. E
113 Nasiąkliwość PN-EN 1339:2005 zał. E
114 Wytrzymałość na zginanie PN-EN 1340:2004 zał. E
115 Wytrzymałość na zginanie i obciążenie niszczące PN-EN 13369:2005 zał. G
116 Wytrzymałość na zginanie PN-EN 1338:2004 zał. F
117 Odporność na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzającej PN-EN 1339:2005 zał. F
118 Odporność na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzającej PN-EN 1338:2005 zał. D
119 Odporność na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzającej PN-EN 1339:2005 zał. D
120 Sprawdzenie wymiarów pojedynczego elementu PN-EN 1340:2004 zał. D
121 Sprawdzenie wymiarów pojedynczego elementu PN-EN 1338:2005 zał. C
122 Sprawdzenie wymiarów pojedynczego elementu PN-EN 1339:2005 zał. C
123 Wytrzymałość iniektu cementowego na ściskanie PN-EN 1340:2004 zał. C
124 Wytrzymałość na ściskanie próbek rdzeniowych. Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji PN-S-10040:1999
125 Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego PN-EN 1339:2005 zał. H
126 Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego PN-EN 1340:2004 zał. H

BADANIA MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH

lp. Opis badania Metoda
127 Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego [A] PN-EN 12697-1:2012
128 Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego [A] PN-EN 12697-1:20-08
129 Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralnej [A] PN-EN 12697-2:2015-06
130 Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralnej [A] PN-EN 12697-2+A1:2019-12
131 Oznaczenie gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej [A] PN-EN 12697-5:2010
132 Oznaczenie gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej [A] PN-EN 12697-5:2019-01
133 Oznaczenie gęstości objętościowej próbek - metoda B [A] PN-EN 12697-6:2012
134 Oznaczenie gęstości objętościowej próbek - metoda B [A] PN-EN 12697-6:2020-07
135 Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni PN-EN 12697-8:2005
136 Twardość (penetracja) na próbkach sześciennych lub cylindrycznych [A] PN-EN 12697-20:2012
137 Twardość (penetracja) na próbkach sześciennych lub cylindrycznych [A] PN-EN 12697-20:2020-07
138 Zawartość wolnej przestrzeni w MMA (VMA i VFB) PN-EN 12697-7:2008
139 Określenie wrażliwości na wodę próbek mineralno-asfaltowych [A] Metoda A PN-EN 12697-12:2018-08
140 Koleinowanie w powietrzu, mały koleinomierz [A] PN-EN 12697-22:2008
141 Koleinowanie w powietrzu, mały koleinomierz [A] PN-EN 12697-22:2020-07
142 Oznaczenie grubości nawierzchni asfaltowych PN-EN 12697-36
143 Badanie spływności metodą Schellenberga [A] PN-EN 12697-18:2017-07
144 Sprawozdanie z badania mieszanki mineralno-asfaltowej [A]  
145 Sprawozdanie z badania mieszanki mineralno-asfaltowej (asfalt lany) [A]  
146 Sprawdzenie skropienia warstw konstrukcyjnych  
147 Badania nawierzchni bitumicznej (odwierty) PN-EN 12697-8:2005 PN-EN 13108-20 Zał. C.4
148 Badanie sczepności międzywarstwowej (metoda Leutnera) Instrukcja GDDKiA 2013
149 Badanie Marshalla PN-EN 12697-34:2012
150 Sprawozdanie z badania granulatu asfaltowego  

BADANIA TERENOWE

lp. Opis badania Metoda
151 Oznaczenie modułu odkształcenia podłoża przez obciążanie płytą VSS BN-64/8931-02
152 Badanie stopnia zagęszczenia ID sondą SD10 PN-B-04452:2002
153 Moduł odkształcenia płytą dynamiczną  
154 Pomiar równości podłużnej planografem BN-68/8931-04
155 Metryka otworu geotechnicznego  
156 Równość poprzeczna metodą profilometryczną RMIiR Dz. U. 2019 poz. 1643
157 Równość poprzeczna metodą profilometryczną RMIiR Dz. U. 2019 poz. 1643
158 Głębokość makrotekstury nawierzchni metodą profilometryczną RMIiR Dz. U. 2019 poz. 1643
159 Głębokość makrotekstury nawierzchni metodą profilometryczną RMIiR Dz. U. 2019 poz. 1643
160 Położenie dybli i kotew Instrukcja MIT-SCAN

BADANIA MIESZANEK GRUNTOWO SPOIWOWYCH

lp. Opis badania Metoda
161 Wytrzymałość na ściskanie z mrozoodpornością (Rc28+Rc zo) PN-EN 13286-41:2005 + WT5
162 Wytrzymałość na ściskanie (Rc dwie serie) PN-EN 13286-41:2005 + WT5
163 Wytrzymałość na ściskanie (R zbiorczy) PN-S-96012:1997
164 Recepta laboratoryjna mieszanki gruntowo-spoiwowej  
165 Sprawozdanie z badań w czasie robót. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem  
166 Przyspieszone badanie pęcznienia gruntu ulepszonego wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym PN-EN 13286-49:2007

Diagnostyka nawierzchni.

  • Badanie równości podłużnej  profilografem IRI
  • Badanie równości poprzecznej profilografem IRI
  • Makrotekstura nawierzchni
  • Badanie równości nawierzchni planografem
  • Badanie nośności płytą VSS
  • Badanie ugięć belką Benkelmana