Skip to content
Informacja Prasowa

PORR emituje w roku 2024 nowe obligacje hybrydowe

  • Osiągnięty został docelowy wolumen w wysokości 135 mln EUR
  • Kupon ustalony na poziomie 9,5%
  • Wskaźnik kapitału własnego zapewniony na poziomie ponad 20%
     

Wiedeń, 30.01.2024 r. - PORR rozpoczyna rok 2024 udaną emisją nowych obligacji hybrydowych. Spółka z powodzeniem wyemitowała całkowicie podporządkowane obligacje w celu refinansowania obligacji hybrydowych wydanych w latach 2020 i 2021, które po raz pierwszy podlegają spłacie odpowiednio w lutym 2025 r. i listopadzie 2026 r.

W ramach proaktywnej strategii finansowej, PORR podejmuje dalekowzrocznie działania i już z rocznym wyprzedzeniem rozpoczyna refinansowanie obligacji hybrydowych wyemitowanych w latach 2020 i 2021. „Dzięki pozytywnemu rozwojowi naszej firmy i spodziewanemu dobremu wynikowi za rok 2023, możemy obecnie podjąć ten ważny krok w kierunku zabezpieczenia naszej struktury kapitałowej w perspektywie długoterminowej. Udało nam się z łatwością osiągnąć nasz docelowy wolumen, zapewniając tym samym bezpieczeństwo planowania na kolejne pięć lat,” mówi Prezes Zarządu Grupy PORR Karl-Heinz Strauss.

Dzięki tak wczesnemu zaplanowaniu refinansowania w wysokości 135 mln EUR, PORR tworzy podstawę ku trwałemu osiągnięciu wskaźnika kapitału własnego na poziomie ponad 20%. Ze względu na mniejszy wolumen w porównaniu z poprzednimi emisjami obligacji hybrydowych, nowa emisja wywrze jedynie nieznaczny wpływ na poziom zysku na akcję, pomimo wyższego kuponu. W zależności od stopy odkupu obligacji hybrydowych wyemitowanych w 2020 i 2021 r., krótkoterminowy wpływ na zysk na akcję również pozostanie bardzo ograniczony.

Niniejszy komunikat nie jest prospektem emisyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna ani zapisu na papiery wartościowe. Nie stanowi też analizy finansowej, porady ani rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych. Omawiane w nim papiery wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie żadnych zagranicznych przepisów dotyczących papierów wartościowych, w tym amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, przez jakikolwiek zagraniczny organ ds. papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”) bez rejestracji lub zwolnienia z określonych w Ustawie o papierach wartościowych wymogów rejestracyjnych. Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której jego dystrybucja lub rozpowszechnianie byłoby niezgodne z prawem i nie może być rozpowszechniany ani przekazywany do powszechnie dostępnych publikacji w Stanach Zjednoczonych.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
CFO
PORR AG
+43 50 626 1004
comms@porr-group.com

 

Osoby odpowiedzialne za kontakty z prasą:

Melanie Manner
Rzeczniczka prasowa i osoba odpowiedzialna za relacje z mediami
PORR AG
+43 50 626 5867
comms@porr-group.com

Stefan Ondra
Dyrektor ds. Skarbu Grupy
PORR AG
+43 50 626 1829
stefan.ondra@porr.at

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.