Skip to content
Informacja Prasowa

PORR na dobrej drodze: mocne pierwsze półrocze

  • Najwyższy stan zamówień o wartości 7,8 mld euro
  • Wzrost wskaźnika EBT do 11,5 mln euro
  • Strategia PORR: Green & Lean
  • Potwierdzone perspektywy na rok 2021


Wiedeń, 26.08.2021 r.  – PORR zamknął pierwsze półrocze mocnymi wynikami. Nigdy dotąd stan zamówień nie był tak wysoki jak obecnie – 7,848 mld euro. Przerób rzędu 2,496 mld euro wzrósł jeszcze o 9,8%. Wartość zysku przed opodatkowaniem sięgnęła poziomu 11,5 mln euro. PORR opracował nową, zrównoważoną strategię przyszłościową opartą na koncepcji „Green and Lean”.

„Wysokie notowania w rankingu ESG, bardzo dobry wynik i pełen portfel zamówień w pierwszym półroczu dowodzą, że wywiązujemy się z postawionych sobie założeń”, mówi Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „W powiązaniu z naszą nową strategią <<Green and Lean>>, można powiedzieć, że już działamy przyszłościowo. Budujemy zmianę”.

Silny popyt przyczynia się do najwyższego w historii stanu zamówień

Choć był już wysoki, udało się jeszcze zwiększyć portfel zamówień o 10,9% do wartości 7,848 mld euro. Pod względem marż i ryzyka stanowi on solidny i pełen ciąg zamówień na nadchodzące lata. Ponadto, w pierwszym półroczu 2021 r. liczba podpisanych kontraktów wzrosła o 8,4%. PORR dokonał pomyślnej akwizycji kilku projektów związanych z rozbudową wiedeńskiego metra i pozyskał liczne kontrakty mieszkaniowe. Na wszystkich rynkach rodzimych PORR wciąż rośnie wysoki już popyt na dobrej jakości powierzchnię mieszkalną. W sektorze infrastruktury PORR niedawno wygrał kontrakt na budowę dodatkowej elektrowni szczytowo-pompowej Limber III w Kaprun. W Polsce PORR zdobył kontrakty na budowę dwóch odcinków drogi S19 łączącej północ z południem kraju.

„Zmiany w energetyce jak również rozbudowa transportu publicznego oraz ogromy popyt na powierzchnie mieszkalne w przystępnej cenie należą do domeny działalności PORR. W kolejnych latach rozwijanie się w tym kierunku będzie stanowiło gwarancję wysokiego stanu zamówień”, twierdzi Karl-Heinz Strauss, CEO PORR.

Przyjęcie kierunku Green & Lean

Będąc jednym z czołowych przedsiębiorstw budowlanych, PORR chce aktywnie kształtować zmiany prowadzące do neutralności klimatycznej. Korzystając z olbrzymich firmowych zasobów wiedzy praktycznej, tzw. know-how oraz stawiając czoło wyzwaniom przyszłości, opracowano w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nową strategię pod nazwą „Green & Lean“. PORR będzie forsował neutralne dla klimatu projekty budowlane, inteligentne technologie oraz partnerstwa bazujące na modelu kompleksowej współpracy. Ponadto będzie w sposób nowoczesny i wydajny kierował działalnością opierając się w zarządzaniu na założeniach LEAN, a na projektach na LEAN Design and Construction. Nowa strategia „Green & Lean“ w połączeniu z najwyższą możliwą oceną Agencji ISS przyznaną w ratingu ESG Prime PORR (dot. rynków rodzimych), stanowią optymalne warunki do wykorzystania kolejnych szans operacyjnych i finansowych.

Mocny wynik

Przerób w wysokości 2,496 mld euro zwiększył się o 9,8%, co odzwierciedla wzrost stanu zamówień z pierwszych sześciu miesięcy. Ponownie największy, 46,5%-owy udział miał w tym rodzimy rynek austriacki. Na wszystkich siedmiu europejskich rodzimych rynkach PORR wygenerował łącznie 96% przerobu. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) zmienił wartość na dodatnią i wyniósł 11,5 mln euro, co oznacza poprawę wyniku z ubiegłego roku, a także wyraźne polepszenie w stosunku do wyniku z pierwszego półrocza 2019 r.

W dniu 30. czerwca 2021 r. suma bilansowa PORR kształtowała się na poziomie 3,620 mld euro. W porównaniu z wartością z końca roku widoczny jest wzrost o 3,1%, który wyjaśnia sezonowość w branży budowlanej (31.12.2020 r.: 3,509 mln euro). Wartość kapitału własnego zwiększyła się o 3,5 mln euro – na skutek dobrej sytuacji wynikowej – do poziomu 654 mln euro (31.12.2020 r.: 651 mln euro). Na tej podstawie można wyliczyć 18%-owy wskaźnik kapitału własnego, nieznacznie niższy od wyniku z końca roku 2020 (31.12.2020 r.: 18,5%).

Z przyczyn sezonowych zadłużenie netto na dzień 30. czerwca 2021 r. wynosiło 310 mln euro. Niemniej w porównaniu z rokiem ubiegłym zauważono poprawę o 160 mln euro (30.06.2020 r.: 470 mln euro). PORR dysponuje komfortowym i wystarczającym buforem na zabezpieczenie płatności, równym 407,0 mln euro.

Prognoza na rok 2021

Na podstawie dobrych wyników z pierwszego półrocza 2021 r. Zarząd zakłada, że w 2021 r. przerób będzie się wahał w granicach od 5,3 mld euro do 5,5 mld euro, a dodatnia marża EBT wyniesie od +1,3% do +1,5%. Zarząd wyraża optymistyczne przekonanie, że podjęte działania pozwolą jeszcze bardziej poprawić i przywrócić na stałe poziom dochodowości PORR sprzed okresu pandemii. Ta prognoza opiera się na założeniu przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 z pierwszej połowy 2021 r.

Na poziomie koncernowym PORR dąży do osiągnięcia ok. 3%-owej marży EBT.

Pozytywne perspektywy na rok 2021 zależą również od rezultatu postępowania kartelowego toczącego się w Austrii. Austriacki Federalny Urząd ds. Ochrony Konkurencji zarzuca PORR, jak i licznym innym przedsiębiorstwom budowlanym, że zawarły antykonkurencyjne porozumienia. W związku z tym, Federalny Urząd ds. Ochrony Konkurencji w dniu 19. kwietnia 2021 r. złożył wniosek o nałożenie grzywny na spółki należące do Grupy PORR. Na przestrzeni ostatnich lat utworzono zabezpieczenia chroniące przed tego typu grzywnami, a wartość zabezpieczenia została oszacowana w możliwie najlepszy sposób, przy czym nie ma pewności, że będzie wystarczająca. Aktualnie PORR dąży do jak najszybszego polubownego rozstrzygnięcia sprawy (ugody) z Federalnym Urzędem ds. Ochrony Konkurencji. Oczekiwania dotyczące wyników z końca roku 2021 zależą również od wyniku tych starań.

Wszystkie dane w pigułce

Kluczowe wskaźniki (mln euro)1-6/2021% ∆1-6/2020
Przerób12.4969,8 %2.273
Średnia wielkość zatrudnienia19.8080,8 %19.658
Portfel zamówień27.84810,9 %7.080
Nowe zlecenia23.2718,4 %3.016
Obroty2.288,310,5 %2.071,2
EBITDA114,073,3 %65,8
EBT11,5< -100,0 %-26,6
Wynik okresowy8,6< -100,0 %-22,7

Wskaźniki bilansowe i finansowe (mln euro)

30.06.2021

% ∆

31.12.2020
Suma bilansowa3.6023,1 %3.509
Kapitał własny6540,5 %651
Wskaźnik kapitału własnego18,1 %-0,4 PP18,5 %
Zadłużenie netto3310> 100,0 %137

Przerób stanowi wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowana w pełni, metodą kapitałową, proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.
Zarówno liczba przedstawiająca portfel zamówień oraz liczba przyjętych zleceń zostały skorygowane w wykazie i nie obejmują projektów A1 Most nad Renem Leverkusen oraz H51 Pfons – Brenner. Wobec liczbowych danych porównawczych zastosowano korektę wsteczną.
3 W porównaniu z danymi z 30. czerwa 2020 r. pojawiła się znacząca poprawa, o 160 mln euro, w zakresie zadłużenia netto.

W przypadku pytań prosimy się skontaktować z:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Rzecznik koncernu
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

 

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.