Skip to content
Informacja Prasowa

PORR: Solidny wzrost w pierwszym półroczu

  • Portfel zamówień na poziomie prawie 9 miliardów euro (+11,7%), najwyższy w historii
  • Wzrost produkcji o 9,1% do ponad 3 mld EUR
  • 25-procentowy wzrost liczby pozyskanych zamówień
  • Wzrost EBT do 27,5 mln EUR (+24,6%)
  • Potwierdzone prognozy na rok 2023:
    • o Produkcja od 6,5 mld EUR do 6,7 mld EUR
    • o Dalszy wzrost zysków

Wiedeń, 29.08.2023 – Dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi PORR zdołał osiągnąć znaczny wzrost produkcji w pierwszej połowie 2023 roku. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego spółka zwiększyła swój EBT do 27,5 mln EUR, a także pozyskała kilka projektów na dużą skalę. PORR potwierdza swoje prognozy na rok obrotowy 2023.

„W pierwszej połowie roku zdobyliśmy szereg dużych zamówień. Liczba naszych kontraktów wzrosła o 25% w porównaniu z rokiem poprzednim” – powiedział Prezes Zarządu PORR Karl-Heinz Strauss. „Jednocześnie udało nam się utrzymać pod kontrolą wzrost kosztów i osiągnąć satysfakcjonujące zyski”. Nowe zamówienia obejmowały m.in. budowę odcinka H53 w tunelu Brenner Base, budowę nowoczesnego szpitala o powierzchni użytkowej 100 000 m² we Wrocławiu oraz projekt infrastrukturalny SuedLink Elbquerung, który obejmuje wykonanie tunelu pod rzeką Łabą umożliwiającego przesyłanie do czterech gigawatów energii wiatrowej. Łącznie wartość zamówień pozyskanych w pierwszym półroczu wyniosła 3,8 mld EUR.

Wzrósł także portfel zamówień (+11,7% w porównaniu do I półrocza 2022 r.) i po raz pierwszy zbliżył się do poziomu 9 mld EUR. Wartość produkcji wyniosła 3 017 mln EUR, co stanowi wzrost o 9,1% rok do roku. Wzrost był szczególnie silny w obszarze działalności stałej w Polsce i Rumunii: tutaj produkcja na każdym rynku wzrosła o ponad 40%. Segment budownictwa kolejowego w Austrii również odnotował zadowalające wzrosty. PORR koncentruje się na siedmiu europejskich rynkach macierzystych, gdzie wygenerował 96,9% swojej produkcji. Austria pozostaje największym rynkiem z udziałem 44,8%.

Solidne wyniki finansowe

Globalny wzrost cen także w przypadku PORR przełożył się na znaczny wzrost zarówno przychodów, jak i kosztów. W pierwszym półroczu 2023 roku PORR osiągnął przychody na poziomie 2 891,1 mln EUR, o 11,4% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Wśród kosztów, znaczący wzrost zanotowały te związane z zakupem usług.

Ogółem jednak wzrost wydatków był niższy niż wzrost przychodów. W rezultacie PORR zwiększył swój EBITDA o 8,7% do 136,7 mln EUR. EBT wzrósł o 24,6% do 27,5 mln EUR, co przełożyło się na marżę EBT na poziomie 0,9% w relacji do produkcji (HY/2022: 0,8%).

Stabilna struktura kapitałowa

Na dzień 30 czerwca 2023 r. suma aktywów PORR wyniosła 4 279,7 mln EUR, czyli była o 6,1% wyższa niż na dzień bilansowy poprzedniego roku (30 czerwca 2022 r.: 4 034,7 mln EUR). Jednocześnie kapitał własny wzrósł o 6,5% do 790 mln EUR (30 czerwca 2022 r.: 742,1 mln euro). Wskaźnik kapitału własnego pozostał na niemal niezmienionym poziomie 18,5% (30 czerwca 2022 r.: 18,4%), pomimo wzrostu sumy bilansowej. Czynniki sezonowe spowodowały wzrost długu netto do 224,4 mln EUR (31 grudnia 2022 r.: -59,0 mln EUR). Wzrósł on o 13,1% w stosunku do tego samego dnia roku poprzedniego (30 czerwca 2022: 198,4 mln EUR), głównie za sprawą wzrostu zobowiązań z tytułu leasingu w wyniku korekt indeksowych. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w dużej mierze utrzymały się na stałym poziomie 451,5 mln EUR (30 czerwca 2022 r.: 461,9 mln EUR), natomiast rezerwa płynności nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim do około 800 mln EUR.

Potwierdzone prognozy na 2023 rok

Gospodarka światowa wkracza w fazę ożywienia, ale inflacja pozostaje wysoka, zarówno po stronie kosztów, jak i przychodów. Niemniej jednak oczekiwany jest dalszy wzrost w branży budowlanej na większości rynków macierzystych PORR. Odbudowa międzynarodowych łańcuchów dostaw i stabilizacja wzrostu kosztów energii wywierają pozytywny wpływ. Sektory infrastruktury i inżynierii lądowej będą w dalszym ciągu motorem wzrostu branży w drugiej połowie roku. W budownictwie kubaturowym, stabilny rozwój zapewnia budownictwo przemysłowe.

Przy pełnych księgach zamówień i obecnym wzroście produkcji PORR jest dobrze przygotowany na drugą połowę 2023 roku. Na tej podstawie Zarząd szacuje, że produkcja w roku obrotowym 2023 wyniesie od 6,5 do 6,7 miliarda euro, a spółka odnotuje dalszy wzrost zysków.

Ocena wyników działalności opiera się na bieżących celach w poszczególnych segmentach oraz kalkulacji szans i ryzyk pojawiających się na poszczególnych rynkach. Sytuacja geopolityczna mogła się ostatnio ustabilizować, ale jeśli sytuacja związana z konfliktem w Ukrainie lub z dostawami energii ponownie się zaostrzy, może to mieć negatywny wpływ na PORR i jego działalność biznesową. Każda ocena rozwoju gospodarczego obarczona jest zatem ryzykiem prognozowania.

 

Wszystkie dane w pigułce

Kluczowe wskaźniki (w mln EUR))

1-6/2023

% ∆

1-6/2022

Produkcja1

3.017

9,1 %

2.766

Kadra

20.135

-0,2 %

20.181

Stan zamówień

8.995

11,7 %

8.049

Przyjęte zlecenia

3.808

25,0 %

3.046

Przychody

2.891,1

11,4 %

2.595,9

EBITDA

136,7

8,7 %

125,8

EBT

27,5

24,6 %

22,1

Zysk za okres

18,6

19,1 %

15,6


Wskaźniki bilansowo-finansowe (w mln EUR)


30.6.2023


% ∆


30.6.2022

Aktywa ogółem

4.280

6,1 %

4.035

Kapitał własny

790

6,5 %

742

Wskaźnik kapitału własnego

18,5 %

0,1 PP

18,4 %

Stan zadłużenia netto  

224

13,1 %

198

1   Produkcja obejmuje wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowaną w pełni, metodą kapitałową, proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.

Informacja prasowa znajduje się tutaj w PORR Newsroom. Raport za I półrocze 2023 w formie pliku do ściągnięcia znajduje się tutaj.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
CFO
PORR AG
T +43 50 626 1004
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Rzecznik Prasowy Spółki
PORR AG
T +43 50 626 1763
ir@porr-group.com

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.