Skip to content
Informacja Prasowa

PORR z mocnym pierwszym kwartałem

  • Zwiększenie produkcji o 9,5%
  • Portfel zamówień przekroczył rekordowe 8,2 mld euro
  • Dalszy wzrost EBT
  • Optymistyczna prognoza na 2023


Wiedeń, 24.05.2023 – PORR znacznie zwiększył produkcję w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku, a portfel zamówień bije nowe rekordy. Zapewniają to liczne nowe projekty, między innymi w budownictwie przemysłowym, ale także z bieżącej działalności operacyjnej.

„PORR dalej podąża ścieżką mocnych wyników z ubiegłego roku i w pierwszym kwartale 2023 odnotowuje doskonałe wskaźniki. Rok 2023 zapowiada się bardzo dobrze”, podsumowuje Karl-Heinz Strauss, Prezes PORR AG. „Zwiększając produkcję o 9,5% osiągnęliśmy znaczy wzrost i imponujący EBT w wysokości 4,5 mln euro”.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku produkcja międzynarodowego koncernu budowlanego wzrosła do poziomu 1,3 mld euro. Powodem tego wzrostu jest z jednej strony zwiększenie przerobów w segmencie budownictwa kubaturowego w Polsce, miedzy innymi dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym. Znaczne wzrosty odnotowano także w Austrii i Szwajcarii oraz w segmencie CEE, obejmującym Rumunię, Czechy i Słowację.
42,3% produkcji osiągnięto na najważniejszym z rodzimych rynków, w Austrii.

Wiodąca pozycja w obszarze infrastruktury

PORR po raz kolejny pobił swój dotychczasowy rekord i prezentuje portfel zamówień opiewający na 8,2 mld euro (+2,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Wpływ nowych zamówień zmniejszył się przejściowo o 10,6%, dane te nie obejmowały jednak pozyskanego w kwietniu kontraktu na duży projekt H53 Pfons-Brenner.

„PORR zajmuje wiodącą pozycję w obszarze infrastruktury i aktualna napięta sytuacja w sektorze prywatnego budownictwa mieszkaniowego dotyka nas jedynie w niewielkim zakresie”, mówi Strauss. Udział projektów mieszkaniowych w portfelu zamówień wynosi tylko 10,0%. Ponad połowa projektów realizowana jest natomiast w segmencie inżynierii lądowej.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku pozyskano kilka istotnych kontraktów z zakresu budownictwa przemysłowego, w tym w Austrii: na rozbudowę pomieszczeń typu cleanroom w zakładzie ams – Osram w Premstätten oraz na budowę nowych powierzchni logistycznych pod Grazem. Kolejne ważne projekty dotyczą budownictwa tunelowego. Należą do nich remonty dwóch tuneli - Cramberg i Fachingen w okolicach Frankfurtu oraz remont generalny tunelu Arlberg w Austrii. Największy kontrakt dla budownictwa kubaturowego pozyskano w Pradze na rozbudowę centrum symulacji szpitala uniwersyteckiego Motol.

Dalszy wzrost wyniku

Znaczny wzrost odnotowano nie tylko w produkcji, ale równolegle także w przychodach: w pierwszym kwartale 2023 roku PORR osiągnął przychody w wysokości 1.266,3 mln euro, tj. o 14% więcej niż w porównywalnym okresie roku 2022. Odnotowano także wzrost kosztów materiałów i innych kosztów produkcji o łącznie 18%. Natomiast w zakresie kosztów osobowych wzrost był znacznie niższy i wyniósł 1,5%. Wynik (EBITDA) wzrósł dzięki temu o 7,3% do wysokości 54 mln euro.

Zasadniczo niezmieniona wysoka amortyzacja oraz prawie stały wynik finansowy pozwoliły na osiągnięcie EBT w wysokości 4,5 mln euro (1-3/2022: 0,6 mln euro). Zysk za analizowany okres wzrósł znacznie, osiągając wysokość 2,6 mln euro (1-3/2022: 0,4 mln euro).

Mocna struktura bilansu

PORR prezentuje mocny bilans za pierwszy kwartał. Aktywa ogółem wyniosły 4.139 mln euro. Kapitał własny zmniejszył się nieznaczne w porównaniu do stanu z końca 2022 roku i wynosił 795 mln euro, a wskaźnik kapitału własnego 19,2% (na 31 grudnia 2022: 19,3%). Stan zadłużenia netto wzrósł ponownie z przyczyn sezonowych w porównaniu do stanu na koniec roku (na 31 marca 2023: 100 mln euro). W porównaniu ze stanem na 31 marca 2022 wskaźnik ten udało się zmniejszyć o ponad ¼.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 marca 2023 wynosiły 578 mln euro. Wraz z przyznanymi liniami kredytowymi PORR dysponuje rezerwami płynności w wysokości 900 mln euro, co zapewnia dalsze utrzymanie komfortowej poduszki płynnościowej.

Optymistyczna prognoza na rok 2023

Koszty materiałów budowlanych i surowców ustabilizowały się na wysokim poziomie, a na rynkach energii następuje odprężenie z uwagi na łagodną zimę. Na podstawie pełnego portfela zamówień oraz aktualnych uwarunkowań Zarząd przewiduje, że produkcja w roku obrotowym 2023 utrzyma się co najmniej na poziomie roku ubiegłego a wynik dalej będzie wzrastał. Założenia dotyczące dalszego przebiegu działalności opierają się na aktualnych celach w poszczególnych obszarach oraz szansach i ryzykach pojawiających się na poszczególnych rynkach. Sytuacja geopolityczna ustabilizowała się w ostatnim czasie, jednak w razie ponownego zaostrzenia sytuacji związanej z konfliktem w Ukrainie lub z dostawami energii, kwestie te mogą mieć negatywny wpływ na działalność PORR. Wszelkie szacunki dotyczące dalszego przebiegu działalności gospodarczej są zatem obarczone ryzykiem prognozy.
 

Wszystkie dane w pigułce

Kluczowe wskaźniki (w mln EUR) 1-3/2023 % ∆ 1-3/2022
Produkcja1 1.271 9,5 % 1.161
Średnia liczba kadry 19.383 -0,9 19.559
Stan zamówień 8.211 2,2 % 8.033
Przyjęte zlecenia 1.278 10,6 % 1.429
Przychód 1.266,3 14 % 1.110,8
EBITDA 54,0 7,3 % 50,3
EBT 4,5 > 100,0 % 0,6
Zysk/strata za okres 2,6 > 100,0 % 0,4

Wskaźniki bilansowo-finansowe (w mln EUR)

31.03.2023

% ∆

31.03.2023
Aktywa ogółem 4.139 5,7 % 3.914
Kapitał własny 795 6,6 % 746
Wskaźnik kapitału własnego 19,2 % 0,1 PP 19,1 %
Stan zadłużenia netto 100 -25,7 % 135

1   Produkcja obejmuje wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowaną w pełni, metodą kapitałową, proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.

Wszystkie wskaźniki podlegają zaokrągleniu z zachowaniem sum. Przyrosty względne obliczane są na podstawie danych po zaokrągleniu, przyrosty absolutne (wyrażane w procentach) obliczane są na podstawie danych bez zaokrąglenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss 
Prezes
PORR AG 
T +43 50 626 1001 
comms@porr-group.com 

Klemens Eiter 
CFO 
PORR AG 
T +43 50 626 1004 
comms@porr-group.com 

Milena Ioveva
Rzecznik prasowy spółki
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.